20140211kursbilde

Kurs og aktiviteter

Lær deg å mestre arbeidslivets lover og avtaler. Unn deg selv og dine kolleger å kunne dine rettigheter. Hovedstrukturen i HKs skoleringstilbud er som beskrevet nedenfor. Gå til lenkemenyen for vår kurs- og aktivitetskalender.

11. februar 2014

For medlemmer og tillitsvalgte:

«Ny i HK» (innføringskurs). Kurset tar bl.a. opp hva HK er og står for, hvordan gjøre seg gjeldende i klubben på arbeidsplassen, i avdelingene og regionen, kontingent og medlemsfordeler. Kurset er tilgjengelig for alle medlemmer.

HKs tillitsvalgtskolering (trinn 1, trinn 2A Lover og avtaler, trinn 2B Organisasjonskunnskap, trinn 3 Forhandlinger):består av 4 trinn og er den grunnleggende skolering for tillitsvalgte. Skoleringen tar sikte på en dypere innsikt i ulike temaer fra et trinn til det neste. I tillegg vil det utvides med flere temaer på trinn 2 og 3

Trinn 1 omhandler HKs organisasjon, lover i arbeidslivet, avtaleverket, herunder hovedavtale, overenskomst og særavtale. Arbeidstvistloven i forbindelse med opprettelse/revisjon av tariffavtale. Tillitsvalgtrollen - holdninger. Forhandlingsmøte og protokollskriving. Trinn 1 er et 21 timers kurs. Kurset kan gjennomføres som enten internatkurs over 3 dager eller dagkurs med hjemreise etter hver dag.

Trinn 2A lover og avtaler: Kurset inneholder drøfting av den tillitsvalgets forståelse av sin rolle herunder saksbehandling, kunnskap om hvordan lover og avtaler påvirker hverdagen i arbeidslivet, særlig arbeidsmiljøloven, Ferieloven, folketrygdlovens kapittel åtte og ni, likestilling og diskriminering. Overenskomst og hovedavtale. Trinn 2 er et 21 timers kurs. Kurset kan gjennomføres som enten internatkurs over tre dager eller dagkurs med hjemreise etter hver dag.

Trinn 2B Organisasjonskunnskap: Kurset skal gi økt innsikt i – og forståelse for grunnleggende organisasjonskunnskap, og skape trygghet for selvstendig handling. Det skal være deltakerorientert. De skal oppmuntres til å innta et eierforhold til kurset ved at de aktivt bruker sine erfaringer fra egen klubb. Deltakerne skal forstå samspillet i et klubbstyre, møteledelse, taleteknikk og protokollskriving. Trinn 2B er et 21 timers kurs. Kurset kan gjennomføres som enten internatkurs over tre dager eller dagkurs med hjemreise etter hver dag.

Trinn 3 Forhandlinger: Kurset inneholder Forhandlingsteknikk og bruk av den lokale forhandlingsretten. Øke forståelsen for den praktiske anvendelsen av hovedavtalens bestemmelser om informasjon, samarbeid og medbestemmelse. Kunne forberede og gjennomføre lokale forhandlinger. Øke bevisstheten i forhold til egen måte å kommunisere på og hvordan ulike tilnærminger kan gi ulike resultater. Trinn 3 er et 30-32 timers kurs. Kurset kan gjennomføres som enten internatkurs over fem dager eller dagkurs med hjemreise etter hver dag.

MoTo - medlems og tillitsvalgtopplæring. Utover forbundets egne kurs tilbyr AOF en rekke korte kurs gjennom MOTO. AOF avdelingene rundt om i landet gjennomføre kurs- fellestiltak som tilbys HK`s medlemmer.Oversikt over disse tilbudene finner du på AOF`s nettsider. Du melder deg på kurs hos AOF avdelingen, og de sender søknad om stipend hos din HK region, som gir tilsagn for stipend fellestiltak.

LO-skolen er fagbevegelsens toppskolering for tillitsvalgte. LO skolen er til for at du skal få dekket dine opplæringsbehov ut over den grunnleggende tillitsvalgtopplæringen. Skolen består av et variert kurstilbud, og du får dele erfaringer med kolleger fra andre forbund. Vi har tro på at tverrfaglighet kan bidra til økt kreativitet og nye løsninger. Ikke minst har vi tro på at kontakt på tvers av forbundsgrensenekan bidra til å styrke det faglige samholdet generelt. Tverrfaglig kontakt kan også gjøre det enklere for deg å se muligheter i din egen situasjon. LO skolen arrangeres av AOF og inneholder 5 moduler: arbeidsliv - læring - organisasjon - samfunn og solidaritet. Når du har gjennomfør 4 forskjellige moduler, får du tildelt LO -skolenålen.
For å kunne få stipend på LO skolen og annen toppskolering, må du ha fullført HKs tillitsvalgtskolering, trinn lll.

I tillegg til disse kursene har både HK og AOF en rekke spesialkurs. regionalt og lokalt arrangerer HK også kurs i selvtillit, tale- og debatteknikk med mere.

Alle kursene er gratis og du får dekket tapt arbeidsfortjeneste. For nærmere informasjon kontakt din tillitsvalgte eller regionskontoret.

Gå til det enkelte regionkontor eller hovedkontor for å se hvilke kurs som tilbys.