Statistikk illustrasjon

Lokale forhandlinger:

Tallgrunnlag til bruk i forhandlinger på NHO-området

Ramma for årets oppgjør er en lønnsvekst på 2,8 prosent i de ulike tariffområdene. Ramma er viktig i sentrale forhandlinger, men mindre viktig ute på arbeidsplassene.

18. juni 2018

Lønnsevnen er ulik i bedriftene og de lokale forhandlingene skal bygge på bedriftens egen økonomi. De fire kriteriene skal ligge til grunn for forhandlinger; bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikt og konkurranseevne.

Bedrifter som går godt skal med andre ord dele overskuddet med sine ansatte. Det innebærer at lønnsveksten i NHO vil variere fra bedrift til bedrift. Oppgaven for tillitsvalgte er å forhandle fram lønnsvekst utover generelle tillegg og satsreguleringer som er avtalt sentralt.

I NHO er man opptatt av at bedriftene skal håndtere mest mulig av lønnsdannelsen lokalt. Ramma på 2,8 prosent fordeler seg på et overheng på 1,2 prosentpoeng og et tarifftillegg for industriarbeidere på snaut 0,5 prosentpoeng. Resten av lønnsveksten – altså vel 1,1 prosentpoeng – er satt av til lokale forhandlinger. NHO skriver på sine hjemmesider at om lag 2/3 av lønnsveksten kommer fra lokale tillegg. Det er altså svært viktig å forhandle lokalt på de enkelte arbeidsplassene.

Lønnsstatistikk i NHO
Før dere møter til lokale forhandlinger, er det viktig å forberede seg. Hva har skjedd med lønna til deg og dine kollegaer de siste årene? Ligger lønna lavere hos dere enn i bedrifter det er naturlig å sammenlikne seg med? Er det noen grupper som bør tilgodeses spesielt? Har det skjedd noe spesielt gjennom året, for eksempel at nyansatte har en vesentlig høyere lønn?

Her har vi samlet et knippe statistikk som kan være til hjelp i forberedelsene til de lokale forhandlingene.

Lønn og lønnsvekst i NHO samlet
Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) lager statistikk til bruk for partene i sentrale forhandlinger. Rapporter fra TBU ligger tilgjengelig på regjeringens nettsider. En rapport kommer foran lønnsoppgjørene og trykkes som en Norsk Offentlig Utredning (NOU). En rapport kommer etter oppgjørene og gir en oppsummering av lønnsoppgjørene. TBUs tall er ryddige å benytte som utgangspunkt for en saklig diskusjon med arbeidsgiver om hva som er et rimelig lønnsnivå.

Utvalget anslår den gjennomsnittlige årslønnsveksten for industrien samlet til 2 ½ prosent fra 2016 til 2017. Dette var nært opp til fjorårets ramme på 2,4 prosent, og lønnsveksten er nokså lik i de ulike forhandlingsområdene. Avsnitt 2 i rapporten går nærmere inn på lønnsveksten mellom ulike grupper, som kvinner og menn, ulike utdanningsgrupper og ulike yrkesgrupper.

TBUs rapport 2018 - før inntektsoppgjørene

Lønn og lønnsvekst i HKs overenskomster med NHO
HK får opplysninger om lønnsnivået og lønnsveksten på våre avtaler fra NHO foran lønnsoppgjøret. Disse benyttes i sentrale forhandlinger. Statistikken viser først avtalt lønn,  dernest avtalt lønn og bonus og til sist lønn i alt.

Ofte hører vi fra medlemmer at lønnsnivået er for høyt i denne statistikken. Tallene bak statistikken er alle ansatte som lønnes etter overenskomsten, og ikke tall for medlemmer i HK som sådan. Det er helt naturlig at våre medlemmers lønnsnivå avviker fra gjennomsnittet. Det er ofte slik at arbeidstakere som stiller sterkt i individuelle forhandlinger ikke er medlemmer i fagforeninger.

Dersom gjennomsnittlig lønn i bedriften ligger vesentlig under dette, kan det danne bakgrunnen for et kollektivt lønnskrav.

Hovedtall for HKs overenskomster

Lønn og lønnsvekst blant funksjonærer i NHO
NHO utarbeider hvert år funksjonærstatistikk som er nyttig å se hen til. NHO har funksjonæravtaler med LO og YS. Funksjonærgruppene i NHOs statistikk jobber som teknikere, direktører, prosjektledere, ingeniører og sivilingeniører, i tillegg til våre funksjonærgrupper. Se funksjonærstatistikkens tabell 7 som viser lønnsnivå for ulike yrkesgrupper som faller inn under denne terminologien.

HKs funksjonærer er en del av NHOs funksjonærstatistikk. Våre funksjonærer jobber på kontor i mange forskjellige bransjer og i ulike stillinger. HK organiserer blant annet innkjøpere, markedsførings- og reklamekonsulenter, logistikere, speditører, selgere, økonomimedarbeidere og andre kontorfunksjoner.

NHOs funksjonærstatistikk 2017

Lønn og lønnsvekst etter kompetanse i HKs Standardoverenskomst
For å gi en ytterligere pekepinn om våre medlemmers lønnsnivå på Standardoverenskomsten leverer NHO hvert år også lønnsdata for grupper av stillinger, såkalte kompetansegrupper, etter hvor komplekse arbeidsoppgavene er. Det er bestemte stillinger/yrkesgrupper i funksjonærstatistikken som trekkes ut fra NHOs funksjonærstatistikk. Disse er samlet i tre grupper som har fått følgende betegnelse:
• Kompetansegruppe videregående utdanning
• Kompetansegruppe fagbrev/høyskole- eller universitetsutdanning inntil to år
• Kompetansegruppe høyskole- eller universitetsutdanning inntil tre år

Disse forskjellige yrkes-/stillingsgruppene vil en for øvrig også finne i NHOs ordinære lønnsstatistikk for funksjonærer. Her kan man vurdere egne medlemmers lønnsnivå opp mot de tallene som kommer fram i statistikken, ut fra hvilken kompetanse som kreves for stillingen.

NHOs lønnsstatistikk for kompetansegrupper 2017

Lønn og lønnsvekst etter lønnsgruppe i HKs Standardoverenskomst
I tillegg utarbeider NHO også lønnsstatistikk som skal belyse gjennomsnittslønn for ansatte på Standardoverenskomsten samlet, og for lønnsgruppe 2, 3 og 4 i Standardoverenskomstens lønnssystem.

NHOs lønnsstatistikk for grupper i lønnstabellen 2017

SSBs oversikt over lønn og lønnsvekst for yrker
Til slutt anbefaler vi å ta en titt på SSBs statistikk. Her har vi laget en tabell med gjennomsnittlig månedslønn i 2015, 2016 og 2017 fordelt på 336 ulike yrker, i alt og i privat sektor samlet. Denne er også nyttig for å vurdere hva som er en riktig lønn for ulike yrkesgrupper. Men du må kanskje bla langt for å finne de tallene som er interessante for deg. Tabellen viser gjennomsnittlig månedslønn i alt, samlet i Norge og i privat sektor.

SSBs lønnsstatistikk for ulike yrker i 2015-2017

Mer om tariffoppgjøret i LO og NHO
Du finner mer informasjon om tariffoppgjøret LO-NHO 2018 her.