Ord og uttrykk

Forklaringer på ord og uttrykk som brukes i tariffdebatten

Under følger forklaring på en del ord og uttrykk som ofte brukes i forbindelse med tariffoppgjør og tariffdebatten.

12. juni 2017

Lønnsgarantiordning
Bestemmelser i tariffavtalen som sikrer heving av minstelønnsatsene og dermed sikrer at de lavest lønte på et tariffområde ikke blir hengende for lavt sammenlignet med gjennomsnittslønnen i bransjen.

Minstelønnssatser
Nedre lønnsgrense som garanteres gjennom tariffavtalene. I Norge har vi ikke lovfestet nasjonal minstelønn. Kun minstelønn/minstelønnssatser eller andre lønnssystemer i de ulike tariffavtalene. Ingen som omfattes av tariffavtalen skal kunne lønnes lavere enn minstelønn. I en tariffavtale med et minstelønnssystem forutsettes det nesten alltid at det forhandles lokalt og at det skal gis tillegg ut over minstelønnssatsene.

Generelle tillegg
Lønnstillegg som gis alle som er omfattet av den tariffavtalen det forhandles om. Tillegget kan gis ved at alle får økt lønna med et bestemt kronebeløp (kronetillegg) eller ved at lønningene økes med en bestemt prosentsats (prosenttillegg). Det generelle tillegget blir ofte supplert med spesielle lavlønnstillegg. Enten ved at bransjer/overenskomster med lavt lønnsnivå får et større generelt tillegg enn resten eller ved at minstelønnssatsene økes mer enn det generelle tillegget.

Pott
Det beløpet som er til rådighet å forhandle om.

Lokale forhandlinger
Lokale forhandlinger er forhandlinger mellom den enkelte bedrift og HK-klubben. Mange tariffavtaler gir den enkelte HK-klubb rett til å forhandle en gang i året. Da forhandles det om tillegg ut over det som er avtalt sentralt. Slike forhandlinger bygger blant annet på bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne. Lokale forhandlinger kan gjelde både lønn og sosiale forbedringer.

Fagbrevtillegg
Lønnstillegg som skal gis til de som har tatt fagbrev.

Indeksregulering
Justering av lønninger eller andre beløp/satser i tariffavtalene i samsvar med prisstigningen. Prisstigningen måles ved konsumprisindeksen.

Tjenestepensjon
Pensjonsordning som arbeidsgiver betaler, og som sikrer den ansatte en tilleggspensjon til den alle får fra Folketrygden. Ordningen kan være fullt ut betalt av arbeidsgiver eller være et spleiselag der også de ansatte betaler en del av beløpet.

Pensjonsinnskuddsnivå
Det beløpet arbeidsgiver betaler inn til de ansattes tjenestepensjon måles i prosent av lønnen. Prosentsatsen, som skal være på minst 2 %, er pensjonsinnskuddsnivået.

Normalarbeidsdagen
Dette innebærer at arbeidstiden er på dagtid, dvs. fra morgen til ettermiddag, altså ikke kveld, natt og helg. Det betyr også arbeidstiden ligger på de vanlige ca. 7,5 timer.

Velferdspermisjon
En arbeidstakers rett til å være hjemme fra arbeidet av en velferdsårsak. Disse kan være både lov- og tariffestet. Eksempler er omsorgsoppgaver som å følge barn til tannlege, osv.

Verneombud
En valgt person i en bedrift eller organisasjon som er valgt av de ansatte til å se til at virksomheten ivaretar arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd i tråd med Arbeidsmiljøloven. Alle bedrifter skal som hovedregel ha et verneombud. Det er unntak for mindre bedrifter.