Kursbilde 2

HK gir støtte til etter- og videreutdanning

Alle har i utgangspunktet rett til fri fra jobben for å ta etter- og videreutdanning. HK har flere støtteordninger for deg som er medlem.

HKs utdanningsfond
Dette er støtte til medlemmer som tar fagbrev, norskkurs, IKT-kurs eller andre kortere kurs. Ønsker du å ta en helårsutdanning som ikke gir studiepoeng, kan du også få støtte til det. Tilskuddene er som følger:
- Helårsutdanning: Inntil 14.000 kroner per år.
- Fagbrevkurs: Inntil 10.000 kroner. Dette er en engangsstønad.
- Norskkurs: Inntil 8.000 kroner per år.
- Andre, korte kurs: Inntil 8.000 kroner per år.

Hovedkriteriene for få stipend fra ordningen er:
- Du må ha vært ordinært medlem i HK eller annet forbund sammenhengende de siste tre årene. Dette kriteriet gjelder ikke for deg som ønsker å ta fagbrevutdanning eller norskkurs.
- Utdanningen du søker støtte til må være yrkesrelevant innenfor HKs bransjer. Det kan for eksempel være kurs innen økonomi, administrasjon, regnskap, markedsføring, salg, service, ledelse, HR, IKT, PR, eiendomsmegling og finans.

Eksempler på utdanning det ikke gis støtte til kan være: lærer, helsefag, utdanning innenfor offentlig forvaltning/adm., ingeniør, hudpleie, personlig trener, barnehagelærer osv.

Her finner du søknadsskjema og mer informasjon om ordningen.

HKs stipendordning for høyere utdanning
Dette er støtte til medlemmer som tar utdanning på universitets-/høgskole- eller fagskolenivå, og hvor utdanningen gir studiepoeng eller fagskolepoeng.

Tilskuddene du kan få er:
- Heltidsbasert utdanning: Inntil 50.000 kroner.
- Deltidsbasert utdanning: Inntil 37.500 kroner.

Hovedkriteriene for få stipend fra ordningen er:
- Du må ha vært ordinært medlem i HK eller annet forbund sammenhengende de tre siste årene.
- Utdanningen må være yrkesrelevant for HKs bransjer. Eksempler på relevant utdanning er innen økonomi, administrasjon, regnskap, markedsføring, salg, service, ledelse, HR, IKT, PR, eiendomsmegling og finans.

Eksempler på utdanning det ikke gis støtte til kan være: lærer, helsefag, utdanning innenfor offentlig forvaltning/adm., ingeniør, hudpleie, personlig trener, barnehagelærer osv.

Søknadsfristene er 1. februar for vårsemesteret, og 15. september for høstsemesteret.

Mer informasjon om ordningen finner du her.

Addisco
Hvis du som medlem er kvalifisert til å søke HKs stipendordning for høyere utdanning, kan du også søke på kursene til utdanningsselskapet Addisco, som leverer fire kurs på bachelornivå. Det varierer fra år til år hvilke kurs det er.

Les mer om tilbudet her.

Har du rett til fri til etter- og videreutdanning?
Alle har i utgangspunktet rett til utdanningspermisjon (uten lønn), men det er på visse vilkår.
- Du må ha hatt arbeid som hovedbeskjeftigelse i minst tre år.
- Du må ha vært ansatt hos arbeidsgiveren du søker permisjon fra de siste to årene. Lovfestet fravær, for eksempel foreldrepermisjon, regnes som tid som ansatt hos arbeidsgiveren.
- Du må delta i organiserte utdanningstilbud.
- Utdanningen må være yrkesrelatert. Med dette menes alle typer arbeidsmarkedsrelevant etter- og videreutdanning. Det er tilstrekkelig at utdanningen har relevans i forhold til yrkeslivet generelt. Det er ikke et krav at utdanningen har relevans eller er nødvendig for den stillingen som det søkes permisjon fra. Kravet til yrkesrelevans gjelder ikke utdanning på grunnskole- eller videregående opplæringsnivå.

Arbeidsgiver kan nekte deg permisjon til utdanning dersom du trengs på jobb for at bedriften skal kunne drive forsvarlig. Dette vil være en skjønnsmessig vurdering, og en rekke momenter spiller inn. Det kan for eksempel være virksomhetens størrelse og muligheter for å skaffe en erstatter i ditt fravær.

Du har ikke rett til ny permisjon før du har vært i arbeid i dobbelt så lang tid som den tidligere permisjonen varte, og minimum ett år etter at den begynte.

Hvordan går du frem?
Dersom du ønsker å benytte deg av retten til utdanningspermisjon, må du gi arbeidsgiver beskjed skriftlig. Du skal opplyse om:
- Utdanningens faglige innhold og varighet.
- Hvilken generell yrkesrelevans utdanningen har. Dersom  det dreier seg om utdanning på grunnskole- eller videregåendeopplæringsnivå, så trengs ikke dette (jmf. strekpunkt fire under «Har du rett på fri til etter- og videreutdanning?»).
- Bekreftelse på opptak ved utdanningsinstitusjon, dersom det allerede er klart.

Dersom arbeidsgiveren din mener vilkårene for utdanningspermisjon ikke er oppfylt, skal arbeidsgiver snarest mulig gi beskjed om det. Dette skal arbeidsgiver gjøre senest innen seks måneder og du skal få skriftlig melding om dette. Ved permisjoner på under seks måneder, gjelder kortere svarfrister.

Finansiering
Loven gir rett til fri fra arbeidet uten lønn.

Du kan søke Statens lånekasse for utdanning om stipend og lån til dekning av livsopphold og studiemateriell.

Kilde: Arbeidstilsynet

Du skal få opplæring i jobben
Arbeidsgiver har plikt til å gi deg så god opplæring at du uten problemer kan utføre jobben du er ansatt til. Du skal ha lønn under opplæringen. Opplæringen skal blant annet omfatte hvordan jobben skal utføres og hvilke lover og regler som gjelder på arbeidsplassen.

Dette gjelder ikke bare for nyansatte, men også dersom arbeidsoppgavene endrer seg, må løses på nye måter eller det skjer regelendringer.

Mer om medlemskap i HK i Norge.

Meld deg inn her.