HKs Stipendordning for høyere utdanning

30. januar 2014

Søknadsfristen for studier med oppstart i høstsemesteret har gått ut. Neste søknadsfrist er 1. februar 2020, og gjelder vårsemesteret. Nettstudier med oppstart hele året følger søknadsfristene. Søknadsfristen er absolutt.

NB! Fagskoleutdanning er fra høstsemesteret 2018 tatt inn under bestemmelsene for denne ordningen.

Retningslinjer - HKs Stipendordning for høyere utdanning
(gjelder fra 01.08.2018)

§1 Formål
a) Bidra til å fjerne ulikheter og fremme likestilling, slik at utdanningen kan skje uavhengig av alder, kjønn, økonomisk eller sosial situasjon.
b)  Bidra til at utdanningen skjer under tilfredsstillende arbeidsforhold, slik at studiearbeidet kan bli effektivt.

§2 Hva det gis støtte til
a) Utdanningsstøtte kan etter søknad gis til medlemmer som tar etter- og/eller videreutdanning ved offentlige eller private utdanningsinstitusjoner.
b) Utdanningen må være på høyskole-/fagskolenivå, ha avsluttende eksamen og gi studiepoeng eller fagskolepoeng. 
c) Utdanningen det gis støtte til må være relevant innenfor de bransjer Handel og Kontor har organisasjonsrett i.
d) Det gis støtte til relevant utdanning i utlandet.

§3 Utdanningsstøtte
a) Utdanningsstøtten gis som stipend. Dersom det ved tildeling av støtte er nødvendig å foreta en prioritering mellom flere søkere, kan det tas hensyn til søkers inntekt og formue.
b) Inntil kr 50.000,- for heltidsutdanning og inntil kr 37.500,- for deltidsutdanning. 
c) Det kan søkes støtte til dekning av dokumenterte utgifter knyttet til studiet. Det tildeles støtte til:
• Kursavgifter/semesteravgifter
• Eksamensavgifter
• Obligatorisk pensumlitteratur
• Kalkulator
• Programvare til PC som er relevant for utdanningen

Det gis ikke støtte til: 
• Kjøp av PC/Mac, skriver
• Forbruksmateriell
• Livsopphold, boutgifter, tapt arbeidsfortjeneste
• Reiseutgifter eller utgifter til obligatoriske reiser/samlinger/utflukter
• Bruk av telefon/internett

§4 Krav til medlemskap
a) For å kunne søke om støtte må man ha vært sammenhengende ordinært HK/LO-medlem de siste tre år.
b) Søker må være yrkesaktiv, ikke pensjonert eller førtidspensjonert. 
c) Det forutsettes at medlemmet opprettholder sitt ordinære medlemskap i HK under utdanningen.
d) Man må være à jour med kontingentinnbetalingen.

§5 Hvordan utdanningen må være lagt opp
Heltidsutdanning:
Utdanningen må ha et omfang og utdanningsopplegg på minst 20 timer per uke, inkludert selvstudier. Heltidsutdanningen må vare minst ett semester og avsluttes med en eksamen.
Deltidsutdanning:
Utdanningen må ha et omfang og utdanningsopplegg på minst 10 timer per uke, inkludert selvstudier. Deltidsutdanningen må vare minst ett semester og avsluttes med en eksamen. Rene nettstudier regnes som deltidsutdanning.

§6 Begrensninger 
a) Elev-, student- og bimedlemmer er ikke omfattet av stipendordningen.
b) Medlemmer som er omfattet av overenskomster som gir rettigheter i egne tariffestede fond, skal først søke finansiering gjennom disse.
c) Det gis ikke støtte til utdanning/opplæring som skal dekkes av arbeidsgiver, iht. Hovedavtalens kapittel 16, §16, punkt 3, utdanning ved militære skoler, etatsopplæring, opplæringskurs fra Nav, grunnleggende dataopplæring/kontorstøtte- systemer og HMS-opplæring.
d) Eventuelt stipend fra LOs Utdanningsfond kommer til fratrekk fra stipend tildelt etter denne ordningen.
e) Man kan ikke søke både Stipendordning for høyere utdanning og HKs ordinære Utdanningsfond samtidig.
f) Det gis ikke støtte til studier innenfor Addisco-ordningen, da HK har egen ordning for Addisco. Les mer her
g) Når man har oppnådd maks stipend, kan man ikke søke på nytt før etter to år fra siste innvilgede søknad.

§7 Krav til søker
a) Søker må dokumentere opptak som elev/student ved den utdanning det søkes støtte til.
b) Søker må dokumentere utgiftene tilknyttet studiet. Utgifter som ikke er dokumentert vil man ikke få støtte til. Dokumentasjon må foreligge innen rimelig tid og maks to måneder etter at man har mottatt svar på sin søknad. Det gis ikke etterbevilgninger.
c) Søker plikter å gjøre seg kjent med retningslinjene for ordningen før søknad oversendes.

§8 Forhåndstilsagn om støtte
Dersom søknadsfristen gjør det vanskelig å dokumentere opptak på studie og å dokumentere utgifter i forbindelse med studiet, kan søker få forhåndstilsagn om støtte.

§ 9 For hvor lang tid kan det tildeles støtte 
a) For semesterbasert utdanning innvilges det støtte per semester.
b) Det kan tildeles støtte for hele inneværende skoleår hvis utgiftene er dokumentert innenfor de gitte frister.
c) For nettbaserte studier som ikke er semesterbasert innvilges det støtte for hele studiet.

§10 Dokumentasjon på fullført utdanning
Når undervisningen er fullført og eksamen avlagt, skal Handel og Kontor få tilsendt dokumentasjon på fullført utdanning innen tre år (ref. §11) Dette kan være kopi av vitnemål, karakterutskrift eller lignende.

§11 Utbetaling av støtte
Det er 2 hovedutbetalinger per år, september og februar. Halvparten utbetales ved innvilgelse av søknad, restbeløpet utbetales etter at søker legger fram dokumentasjon på at semesteret, skoleåret eller studiet man mottok stipend til er fullført. Restbeløpet må være gjort krav på innen 3 år. Etter dette tilbakeføres restbeløpet til fondet.

§12 Opplysningsplikt ved avbrudd
Medlemmet plikter å opplyse Handel og Kontor om avbrudd i utdanningen, og forbundet har rett til å kreve støtten tilbakebetalt ved avbrudd. En utdanning blir regnet som avbrutt når det ikke foreligger dokumentasjon på fullført studie.

§13 Tilbakebetaling av støtte
Dersom en søker har fått utbetalt støtte som reglene ikke gir rett til, kan forbundet kreve støtten tilbakebetalt.

§14 Søknadsfrister
a) Søknader for hel- og deltidsstudier med oppstart i høstsemesteret må være forbundet i hende senest 15. september.
b) Søknader for hel- og deltidsstudier med oppstart i vårsemesteret må være forbundet i hende senest 1. februar.
c) Søknadsfrist er absolutt. Søknader som kommer inn etter at søknadsfristene er ute vil ikke bli behandlet.
d) Søkere må forholde seg til de gitte søknadsfrister, det gis ikke støtte til avsluttede semestre eller studier.

§15 Saksbehandling
a) Søknadene behandles av Handel og Kontors tildelingsutvalg som er nedsatt av forbundets arbeidsutvalg. Tildelingsutvalget har møte i etterkant av søknadsfristene, søkere får skriftlig tilbakemelding etter at utvalget har hatt sine møter.
b) Innvilget beløp utbetales i to halvparter. Første halvpart utbetales når søknaden innvilges, andre halvpart utbetales ved at det sendes inn dokumentasjon på at utdanningen er fullført, jfr. §11.

§16 Ankemulighet
Ankefrist for å klage på enkeltvedtak er 14 dager etter mottatt svar. Anker kan reises med hjemmel i retningslinjene (saksbehandlingsfeil). Forbundsstyret er ankeinstans. Avgjørelser vedtatt av forbundsstyret kan ikke ankes.

§17 Revisjon
Ordningen belastes HKs Utdanningsfond.
Forbundsstyret fastsetter retningslinjer for, og er styre for, ordningen. Ordningen er gjenstand for revisjon.

Retningslinjene ble sist revidert 21. juni 2018 og gjøres gjeldende fra  1. august 2018.