HKs Utdanningsfond

Merk at krav til lengde på medlemskap er endret. HKs forbundsstyre vedtok i møte 7. januar 2021 å midlertidig endre krav til medlemskap fra tre til ett år. Endringen gjelder kun året 2021, og er gjort for å kunne gi flere medlemmer som er i en vanskelig situasjon p.g.a. koronapandemien støtte til etter- og videreutdanning. 

De som tar studier på universitets- og høyskolenivå eller fagskole som gir studiepoeng, skal IKKE søke om støtte via denne ordningen. De skal benytte HKs stipendordning for høyere utdanning.

MERK! Søknadsskjema og dokumentasjon skal sendes oss i normale filformat som vedlegg til e-post. Med normale filformat menes Word, PDF eller bildefil (PNG, JPG). Filer skal heller ikke limes direkte inn i e-post som bildefiler.

Retningslinjer for HKs Utdanningsfond
(gjelder fra 07.01.2021)

§ 1 Formål
HKs Utdanningsfond har til formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte. HKs Utdanningsfond yter etter søknad støtte til relevant utdanning innenfor de bransjer HK i Norge har organisasjonsrett i.

§ 2 Økonomi
Det overføres tre prosent av årlig innkommet kontingent til HKs Utdanningsfond.

§ 3 Rettigheter og krav til medlemskap og utdanning
Alle ordinære medlemmer, som har vært sammenhengende medlem i HK eller annet forbund de siste året, har rettigheter i fondet.

De medlemmer som tar fagbrev etter Lov om utdanning § 3-5, og medlemmer som gjennomfører norskkurs, har rettigheter i fondet etter at første måneds kontingent er betalt.

Elev- og studentmedlemmer, lærlingemedlemmer og bimedlemmer har ikke rettigheter i fondet.

Medlemmer som jobber i foretak som følger Landsoverenskomsten mellom HK og AAF har ikke rettigheter i ordningen, da de kan søke om stipend via Kompetansefondet HK-AAF.

Medlemmene må opprettholde sitt ordinære medlemskap i forbundet under utdanningen, samt være à jour med kontingentinnbetalingen.

Utdanningen det gis støtte til må være relevant innenfor de bransjer HK i Norge har rett til å organisere ansatte i.

§ 4 Tilskudd
Det gis støtte til kursavgift, materiell og eksamensavgift. Utgiftene må dokumenteres og legges ved søknad. For de som tar fagbrev etter Lov om utdanning § 3-5 skal arbeidsgiver dekke kostnadene for materiell og eksamen, hvis bedriften har tariffavtale.

Utgifter til innkjøp av PC, Mac eller annen maskinvare, tapt arbeidsfortjeneste, reisekostnader, forbruksmateriell og lignende dekkes ikke av fondet.

Tilskudd er som følger:
1. Helårsutdanning: Inntil kr 14.000,- per år.
2. Fagbrevkurs: Inntil kr 10.000,-. Dette er en engangsstønad.
4. Norskkurs: Inntil kr 8.000,- per år.
4. Andre korte kurs: Inntil kr 8.000,- per år.

For medlemmer som mottar støtte fra andre stipendordninger eller arbeidsgiver kan stipendet bli avkortet. De som tar studier på universitets- og høyskolenivå eller fagskole som gir studiepoeng eller fagskolepoeng skal søke om støtte via HKs stipendordning for høyere utdanning.

Det kan kun søkes om stipend til en utdanning av gangen, og det kan ikke søkes om stipend til utdanning du har fått innvilget stipend til tidligere.

Søker er selv ansvarlig for å betale kursavgiften til utdanningssted.

§ 5 Saksbehandling
• Søknad sendes HK i Norge på fastlagt søknadsskjema. Se lengre ned på siden. 
• Søknad må være sendt før utdanningen det søkes om støtte til er avsluttet, dvs. innenfor inneværende skoleår for de som tar helårsutdanning. Man kan ikke søke i etterkant.
• Søknadene behandles av HKs Avdeling for informasjon, organisasjon, samfunnskontakt. Søknader behandles fortløpende, men det må påregnes inntil 4 ukers behandlingstid.
• Innvilget beløp utbetales i to halvdeler: Første del utbetales når stipendet innvilges. Andre halvdel utbetales ved at det sendes inn dokumentasjon på at utdanningen er fullført, som kursbevis, vitnemål, karakterutskrift eller liknende. Unntatt fra denne bestemmelsen er fagbrevutdanning, hvor hele beløpet utbetales når søknaden innvilges.
• Restbeløpet, dvs. andre halvdel, må være gjort krav på innen tre år. Etter dette tilbakeføres restbeløpet til fondet.
• Stipend overføres til medlemmets private konto.

§ 6 Ankebehandling
Ankefrist for å klage på enkeltvedtak er 14 dager etter mottatt svar. Anker kan reises med hjemmel i retningslinjene (saksbehandlingsfeil). Forbundsstyret er ankeinstans. Avgjørelser vedtatt av forbundsstyret er endelige.

§ 7 Revisjon
Forbundsstyret fastsetter retningslinjer for, og er styre for, ordningen. Ordningen er gjenstand for revisjon.

Retningslinjene ble sist revidert 29. november 2019 og gjøres gjeldende fra 1. desember 2019. Midlertidige retningslinjer for 2021 ble foretatt av HKs forbundsstyre i møte 7. januar 2021.