HKs Utdanningsfond

30. januar 2014

Dokumentasjon på kurspåmelding og kursutgifter skal medfølge søknad. Søknader uten dokumentasjon blir ikke behandlet!

- De som tar utdanning på høyskole/fagskolenivå som gir studiepoeng/fagskolepoeng, skal søke HKs Stipendordning for høyere utdanning om støtte, ikke HKs Utdanningsfond. 

- Ansatte innen fagbevegelsen, politiske organisasjoner, Norsk Folkehjelp og andre foretak som følger overenskomster innen AAF-området skal søke om støtte via Kompetansefondet HK/AAF. Les mer om dette på www.aaf.no  

Det må påregnes inntil 4 ukers behandlingstid for søknader.

Retningslinjer for HKs Utdanningsfond

§1. Formål
HKs Utdanningsfond har til formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte. HKs Utdanningsfond yter etter søknad støtte til relevant yrkesopplæring til medlemmer innen forbundets organisasjonsområder.

§2. Økonomi
Det overføres 3% av årlig innkommet kontingent til HKs Utdanningsfond.

§3. Rettigheter og krav til medlemskap
Alle ordinære medlemmer og lærlingmedlemmer, som har vært sammenhengende medlem i HK/LO de siste tre år, har rettigheter i fondet. De medlemmer som tar fagbrev etter Lov om utdanning § 3-5, og medlemmer som gjennomfører norskkurs, har rettigheter i fondet etter at første måneds kontingent er betalt. Elev- og studentmedlemmer og bimedlemmer har ikke rettigheter i fondet. Medlemmer som er omfattet av overenskomster som gir rettigheter i egne tariffestede fond, skal først søke finansiering gjennom disse.
Medlemmene må opprettholde sitt ordinære medlemskap i forbundet under utdanningen, samt være à jour med kontingentinnbetalingen.

§4. Tilskudd
Det ytes stønad til kursavgift, materiell og eksamensavgift. Utgiftene må dokumenteres og legges ved søknad. For de som tar fagbrev etter Lov om utdanning § 3-5 skal arbeidsgiver dekke kostnadene for materiell og eksamen, hvis bedriften er tariffbundet.

Utgifter til PC, tapt arbeidsfortjeneste, reisekostnader og lignende dekkes ikke av fondet.

Tilskudd er som følger:

1. Helårsutdanning: Inntil kr 14.000,-
2. Fagbrevkurs: Inntil kr 10.000,-
3. Andre korte kurs: Inntil kr 8.000,-
4. Norskkurs: Inntil kr 8.000,-

Stipendene gjelder innenfor en 12 måneders periode. Det betyr at hvis man har fått innvilget stipend, kan man ikke søke igjen før etter ett år. For medlemmer som mottar støtte fra LOs Utdanningsfond eller AAFs Kompetansefond kan stipendet bli avkortet. Avkortingen er avhengig av kurskostnadene. De som tar studier på universitets- og høyskolenivå som gir studiepoeng skal søke via HKs Stipendordning for høyere utdanning.

§5. Saksbehandling
• Søknad sendes Handel og Kontor i Norge på fastlagt søknadsskjema.
• Søknad må være sendt før utdanning/kurs er avsluttet, dvs. innenfor inneværende skoleår for de som tar helårsutdanning. Man kan ikke søke i etterkant.
• Søknadene behandles av Avdeling for informasjon, organisasjon, samfunnskontakt. Søknader behandles fortløpende.
• Innvilget beløp utbetales i to halvparter: Første halvpart utbetales når stipendet innvilges. Andre halvpart utbetales ved at det sendes inn bekreftelse på at utdanningen er fullført. Unntatt fra denne bestemmelsen er fagbrevutdanning, hvor hele beløpet utbetales når søknaden innvilges.
• Restbeløpet, dvs. andre halvpart, må være gjort krav på innen 3 år. Etter dette tilbakeføres restbeløpet til fondet.

§6. Ankebehandling
Eventuell anke på avgjørelser behandles av Forbundsstyret. Avgjørelser vedtatt av Forbundsstyret kan ikke ankes.

§7. Revidering av retningslinjene
Retningslinjene gjøres gjeldende fra 01.08.2018. Retningslinjene revideres en gang pr. år, eller ved behov.

Retningslinjene ble vedtatt av Handel og Kontors forbundsstyre 21. juni 2018.