Om våre fond og stipend

For mange er utdanning et viktig virkemiddel til å stå bedre rustet i arbeidsmarkedet.

31. januar 2014

Forskning viser at for framtida vil arbeidslivet stille langt større krav til formell kompetanse. For mange voksne er økonomi det som oftest stopper en videre utdanning.

HK har to stipendordninger medlemmene kan søke om støtte fra:

HKs Utdanningsfond: 
For de som tar helårsutdanning som ikke genererer studiepoeng, og fagbrev, norskkurs, IKT/data-kurs eller andre kortere kurs. 
Søknader behandles fortløpende. Les mer.

HKs Stipendordning for høyere utdanning: 
For de som tar utdanning på høgskole-/eller fagskolenivå som gir studiepoeng eller fagskolepoeng. 
Søknadsfristene er 1. februar for vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret. Les mer.

Hovedkriteriene for å kunne få innvilget stipend fra disse ordningene er:
- For HKs Utdanningsfond: At man har vært registrert som ordinært HK/LO-medlem sammenhengende de siste 3 årene (3-årsregelen gjelder ikke fagbrevutdanning og norskkurs)
- For HKs Stipendordning for høyere utdanning: At man har vært registrert som ordinært HK/LO-medlem sammenhengende de siste tre år.
- At utdanningen det søkes om støtte til er relevant innenfor de bransjer HK har organisasjonsrett i*
Retningslinjene står under hvert enkelt fond, vi anbefaler at man leser disse nøye før man sender inn søknad.

*Eksempler på relevant utdanning det gis støtte til kan være: økonomi, administrasjon, regnskap, markedsføring, salg, service, ledelse, HR, IKT, PR, eiendomsmegling, finans osv.

*Eksempler på utdanning det ikke gis støtte til kan være: lærer, helsefag, utdanning innenfor offentlig forvaltning/adm., ingeniør, hudpleie, personlig trener, barnehagelærer osv.

I tillegg finnes det stipendordninger utenfor HKs administrasjon som grupper av HKs medlemmer kan søke på under fastsatte kriterier. Se mer informasjon under hvert enkelt fond i "Alt innhold"-menyen.