Kursbilde illustrasjon

Kurs og tillitsvalgtskolering

Komplett kurstilbud, og mulighet til påmelding på våre kurs, finner du ved å logge deg inn på "Min side". Lær deg å mestre arbeidslivets lover og avtaler. Unn deg selv og dine kolleger å kunne dine rettigheter. Hovedstrukturen i HKs skoleringstilbud er som beskrevet nedenfor.

For medlemmer og tillitsvalgte:

Ny i HK
Dette er et innføringskurs og er tilgjengelig for alle HK-medlemmer. Kurset tar bl.a. opp hva HK er og står for, hvordan gjøre seg gjeldende i klubben på arbeidsplassen, i avdelingene og regionen, kontingent og medlemsfordeler.

HKs tillitsvalgtskolering
HKs tillitsvalgtskolering består av 4 kurs og er den grunnleggende skolering for tillitsvalgte. Skoleringen tar sikte på en dypere innsikt i ulike temaer fra et trinn til det neste. Du kan melde deg på kurs nærmest der du bor, i den HK-regionen du tilhører.

  • Trinn 1: Kurset inneholder HKs organisasjon, lover og avtaler i arbeidslivet, avtaleverket herunder hovedavtale, overenskomst og særavtale. Arbeidstvistloven i forbindelse med opprettelse/revisjon av tariffavtale. Tillitsvalgtrollen - holdninger. Forhandlingsmøte og protokollskriving. Trinn 1 er et 21 timers kurs.
  • Trinn 2A lover og avtaler: Kurset inneholder drøfting av den tillitsvalgets forståelse av sin rolle herunder saksbehandling, kunnskap om hvordan lover og avtaler påvirker hverdagen i arbeidslivet, særlig arbeidsmiljøloven, Ferieloven, folketrygdlovens kapittel åtte og ni, likestilling og diskriminering. Overenskomst og hovedavtale. Trinn 2 er et 21 timers kurs.
  • Trinn 2B Organisasjonskunnskap: Kurset skal gi økt innsikt i, og forståelse for, grunnleggende organisasjonskunnskap, og skape trygghet for selvstendig handling. Det skal være deltakerorientert. Deltakerne skal oppmuntres til å innta et eierforhold til kurset ved at de aktivt bruker sine erfaringer fra egen klubb. Deltakerne skal forstå samspillet i et klubbstyre, møteledelse, taleteknikk og protokollskriving. Trinn 2B er et 21 timers kurs.
  • Trinn 3 Forhandlinger: Kurset inneholder forhandlingsteknikk og bruk av den lokale forhandlingsretten. Øke forståelsen for den praktiske anvendelsen av hovedavtalens bestemmelser om informasjon, samarbeid og medbestemmelse. Kunne forberede og gjennomføre lokale forhandlinger. Øke bevisstheten i forhold til egen måte å kommunisere på og hvordan ulike tilnærminger kan gi ulike resultater. Trinn 3 er et 32 timers kurs.
    For å få plass på Trinn 3, må du ha fullført Trinn 1, 2A og 2B.

Du finner HKs kurstilbud ved å logge deg inn på Min side

MoTo - medlems og tillitsvalgtopplæring
Utover forbundets egne kurs, tilbyr AOF en rekke korte kurs gjennom MoTo.
AOF-avdelingene rundt om i landet gjennomfører kurs og fellestiltak som tilbys HKs medlemmer. Oversikt over disse tilbudene finner du på www.aof.no. Du melder deg på kurs hos AOF-avdelingen, og de sender søknad om stipend til din HK-region, som gir tilsagn for stipend til fellestiltak.

LO-skolen
LO-skolen er fagbevegelsens toppskolering for tillitsvalgte. LO-skolen er til for at du skal få dekket dine opplæringsbehov ut over den grunnleggende tillitsvalgtopplæringen. Skolen består av et variert kurstilbud, og du får dele erfaringer med kollegaer fra andre forbund. Vi har tro på at tverrfaglighet kan bidra til økt kreativitet og nye løsninger. Ikke minst har vi tro på at kontakt på tvers av forbundsgrensenekan bidra til å styrke det faglige samholdet generelt. Tverrfaglig kontakt kan også gjøre det enklere for deg å se muligheter i din egen situasjon. LO-skolen arrangeres av AOF og inneholder 5 moduler: arbeidsliv - læring - organisasjon - samfunn og solidaritet. Når du har gjennomført 4 moduler, får du tildelt LO-skolenålen.
For å kunne få stipend på LO-skolen og annen toppskolering, må du ha fullført HKs tillitsvalgtskolering Trinn 3.

I tillegg til disse kursene har både HK og AOF en rekke spesialkurs. Regionalt arrangerer HK også kurs i selvtillit, tale- og debatteknikk for å nevne noen.

Alle kursene er gratis og du får dekket tapt arbeidsfortjeneste. For nærmere informasjon, kontakt din tillitsvalgte eller ditt regionkontor.