20151013medlemsfordeler_sjekk_hva_du_kan_faa

Medlemsfordeler

Halvparten av norske arbeidstagere er organisert. Det er de organiserte og fagbevegelsen som har skapt verdens beste arbeidsliv. Her er en oversikt over en rekke fordeler du får som HK-medlem. 

Problemer på jobb?

Som medlem kan du få hjelp av HK ved for eksempel usaklig oppsigelse, eller ved andre problemer i arbeidsforholdet. HK kan bistå både deg og andre HK-medlemmer/tillitsvalgte med å løse konflikter og utvikle gode arbeidsvilkår på arbeidsplassen. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. 

Juridisk hjelp

Dersom du havner i en konflikt med din arbeidsgiver, kan HK etter nærmere vurdering bringe saken inn for domstolene. HK dekker i slike tilfeller saksomkostninger. Du har da landets mest erfarne arbeidsrettsadvokater i LO på din side.

Utdanningsfond og stipendier

HK har flere stipendordninger som du som er ordinært medlem kan søke støtte fra. Hvis du oppfyller kriteriene, kan du få inntil 50.000 kroner, avhengig av type utdanning. Les mer om dine muligheter til å søke stipend

Arbeidsledig?

Blir du uforskyldt arbeidsledig eller permittert, vil du som HK-medlem få dekket karensdagene før det ytes dagpenger fra Nav. Det ytes stønad med 60% av dagpengesatsen fra NAV. Utbetalingen er ikke skatte og oppgavepliktig. Det er krav om medlemskap i HK de siste 12 månedene. Har du blitt arbeidsledig kan du søke om fritak for prosentdelen av kontingenten, slik at du kun betaler forsikringsandelen. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg videre.

Kurs

HKs kurstilbud gir deg som medlem og tillitsvalgt en grundig opplæring i lov- og avtaleverk. Du får også en god forståelse av organisasjonen, økonomi og forhandlinger. HK dekker kursavgiftene, reise, opphold og tapt arbeidsfortjeneste. Du finner informasjon om våre kurs og konferanser ved å logge inn på "Min side". Du kan bygge på kursene med AOFs eget opplæringsprogram og LO-skolen på toppnivå, se AOFs nettsider www.aof.no

Oppslagsverket Compendia Personal

Om du logger deg inn på "Min side", finner du blant annet oppslagsverket Compendia Personal. Har du et spørsmål om arbeidslivet, kan du finne svaret her. Dette er en nettbasert tjeneste hvor du finner det du trenger å vite om arbeidsrett, folketrygd, HMS og annen relevant lovgivning – til sammen over 70 lover med forskrifter.

Informasjon

I forbindelse med de årlige sentrale lønnsforhandlingene, vil HK-medlemmer med tariffavtale få oppdatert informasjon tilsendt sin e-postadresse, samt oppdateringer via SMS.

Stipend folkehøgskoler

Handel og Kontor yter stipend til barn av HK-medlemmer som tar utdanning ved Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole Ringsaker og Bømlo Folkehøgskule. Elever ved disse skolene oppgir ved skolestart om noen av foreldrene er medlem av HK (andre LO-forbund), og skolene søker samlet for de som er omfattet av ordningen.

HK-Nytt

Medlemsbladet HK-Nytt sendes gratis hjem til deg ti ganger i året. HK-Nytt er også tilgjengelig på internett med dagsaktuelle reportasjer på sin hjemmeside www.HK-nytt.no

Du redder regnskog

Som medlem av HK redder du 1000 m2 regnskog per år. HK  har inngått en samarbeidsavtale med Regnskogfondet. De støtter regnskogbevarende prosjekter i Amazonas, Sentral-Afrika og Sørøst-Asia og bistår urfolk og skogfolk i kampen for å ta vare på skogen.

LOfavør Innboforsikring

Inkludert i medlemskapet: Den er kåret til markedets beste innbo- og løsøreforsikring og dekker en rekke ulike forhold: • Innbo- og løsøre •  Sykkel  • Sportsutstyr  • Uhell  • Tyveri  • ID-tyveri  • Rettshjelp  • Ansvar  • Flytting – dersom du flytter selv

Sjekk i vilkårene hva forsikringen innebærer: LOfavør Innboforsikring

LOfavør Grunnforsikring

Inkludert i medlemskapet. Forsikringen gir økonomisk førstehjelp ved dødsfall i både fritid og arbeidstid, hele døgnet i hele verden. Utbetalingen er høyest i de livsperioder hvor gjeld og forsørgelsesbyrde vanligvis er størst. Forsikringen utbetales uansett dødsårsak og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer. Forsikringen omfatter både medlem og ektefelle/samboer/registrert partner, og den gjelder så lenge medlemmet lever uansett alder. Sjekk i vilkårene hva forsikringen innebærer: LOfavør Grunnforsikring. Dødsfall kan meldes hos www.meldeskade.no

LOfavør Fritidsulykkesforsikring

Inkludert i medlemskapet. Yrkesskadeforsikringen, som alle arbeidsgivere må ha for sine ansatte, dekker bare yrkessykdommer og ulykker som skjer på eller i forbindelse med jobben. LOfavør Fritidsulykkesforsikring dekker ulykker i fritiden i hele verden og gjelder for medlemmet. Forsikringen gjelder fram til fylte 70 år. Den dekker både ved død og varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Sjekk i vilkårene hva forsikringen innebærer: LOfavør Fritidsulykkeforsikring 

LOfavør fordelsprogram

Som HK-medlem er du omfattet av fordelsprogrammet LOfavør. Med sine 930.000 medlemmer i ryggen har LO fremforhandlet gunstige og trygge avtaler som gir rabatt på alt fra leiebiler, strøm, telefon og hotellovernattinger.
Gjennom SpareBank 1 kan du få Norges beste renter på boliglån, gjennom LOfavør Førstehjemslån, LOfavør Boliglån og LOfavør Boliglån Ung. I tillegg kan du få en rekke andre bankfordeler. Les mer.
LOfavør har en rekke andre ordninger for deg og din familie, som du bør gjøre deg kjent med, se mer informasjon på www.lofavor.no

LOfavør Advokatforsikring

Inkludert i medlemskapet. Advokatforsikringen gir deg tilgang til dyktige advokater. Ordningen dekker bistand vedrørende privatrettslige forhold:

  • familierett
  • arverett
  • kjøpsrett
  • ulovlig og krenkende nettpublisering
  • fast eiendom (ikke kjøp og salg av bolig)
  • førerkortbeslag ved privat kjøring

Se mer informasjon på LOfavør Advokatforsikring 

Lønn

Som HK-medlem med tariffavtale gjelder bestemmelser for tarifflønn.  Tariffavtalen sikrer deg altså en garantilønn ut fra hvilken bransje og tariffavtale som gjelder på din arbeidsplass. I tillegg kan dere avtale mer lønn ut over garantisatsene gjennom lokale lønnsforhandlinger. Det er ingen lov i Norge som bestemmer hvilken lønn du skal ha. Arbeidsmiljøloven forteller at du skal ha lønn, men den sier ikke hvor mye eller lite du skal tjene. Uten tariffavtale må du avtale lønnens størrelse selv – og det er arbeidsgiver som bestemmer din videre lønnsutvikling.

Godtgjøring på høytidsdager

Loven gir mange ansatte rett til fri når det er høytidsdager, men det er kun tariffavtalene som sikrer deg ordinær lønn på disse fridagene. For ansatte uten tariffavtale gir loven rett til lønn kun 1. og 17. mai.

Tillegg for kveld-, helg- og nattarbeid

Med tariffavtale er du i de fleste tilfeller sikret rett på kompensasjon for arbeid på ubekvemme tider av døgnet. Slike tillegg kan for eksempel gjelde for arbeid på kvelder, i helgene og om natten. Arbeidsmiljøloven gir deg ingen rett til slike tillegg. Uten tariffavtale må alle tillegg avtales særskilt.

Overtid

Dersom du arbeider utover ni timer en enkelt dag, eller utover 40 timer en enkelt uke, arbeider du overtid. Ved overtidsarbeid skal du ha ekstra betalt. Arbeidsmiljøloven gir deg 40 % overtidstillegg. Med tariffavtale vil du ha krav på minimum 50-100 % i overtidstillegg, avhengig av når på døgnet du jobber overtid. Du vil dessuten ha rett til overtidsbetalt dersom du arbeider utover 37,5 timer per uke.

Pauser

Flere tariffavtaler har egne regler om spise- og hvilepauser. Blant annet om pauser skal være med eller uten lønn. Lovens minstekrav er at hvis du jobber mer enn 5 ½ time, da skal du ha en ubetalt pause.

Ferie

Klart du skal ha ferie. Alle med tariffavtale på arbeidsplassen er sikret minimum fem uker ferie. Denne ”LO-ferien” er en ordning som fagorganiserte medlemmer har kjempet gjennom. I følge ferieloven kan du kreve tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden 1. juni-30. september, og ferietidspunktet skal avtales mellom deg og arbeidsgiveren. Har du ikke tariffavtale har du kun rett til fire uker ferie pluss én feriedag.

Feriepenger

Ferieloven gir deg rett til kun 10,2 % i feriepenger. På arbeidsplasser med tariffavtale er ferien lenger, og feriepengesatsen derfor økt til 12 %. I feriepengeutregningen skal all skattbar inntekt i løpet av fjoråret regnes med.

Permisjoner

Tariffavtalen kan gi deg rett til ulike korte velferdspermisjoner. Velferdspermisjon gir deg rett til fri med lønn ved eksempelvis akutt sykdom i hjemmet, dødsfall i nær familie, ved flytting, ved lege- og tannlegebesøk, fødsel, bryllup med mer. Tariffavtalen gir deg også på visse vilkår rett til permisjon for etter- og videreutdanning. Tariffavtalene gir også rett til pappapermisjon med lønn. Loven gir etter nærmere regler foreldrene rett til permisjon i forbindelse med fødsel og adopsjon. Sjekk din tariffavtale for å se hvilke rettigheter du har.

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning Med tariffavtale i bedriften har du som HK-medlem rett til permisjon for etter- og videreutdanning. Forutsetningen er at utdannelsen har verdi både for deg og bedriften, og at det ikke er særlige grunner som skulle tilsi at utdannelsen ikke lar seg gjennomføre.

Avtalefestet pensjon (AFP)

Ordningen med AFP er en del av tariffavtalen. Den gir deg muligheten til å kombinere pensjon og jobb. Det vil si at din pensjonsutbetaling ikke avkortes selv om du fortsetter å arbeide som før eller gradvis trapper ned etter fylte 62 år. I likhet med alderspensjon i folketrygden, blir din månedlige AFP–utbetaling større dersom du venter med å ta ut AFP. Denne effekten opphører for AFP ved fylte 70 år. Har du ikke tariffavtale har du kun rett på Folketrygdens alderspensjon.