20140201klokke og menneskser - medlemsakp i tiden

Om medlemskap i HK

Samfunnet er i rask utvikling og arbeidsplassene i stadig omstilling. Kravene til effektivitet og ressursutnyttelse blir stadig større, samtidig som vi selv ønsker trygghet og mulighet for et godt liv. En hektisk hverdag skal ikke ta fra oss gleden over å ha en jobb!

På jobben er du store deler av ditt liv. Lønna du tjener gir deg mulighet for materiell velstand. Jobben gir trygghet i hverdagen samtidig som den gir sosial tilhørighet. Desto viktigere blir det å sikre seg selv i arbeidslivet.

En forsikring i arbeidslivet
En kollektiv arbeidsavtale - tariffavtale - for deg og dine arbeidskolleger gir deg ekstra fordeler i jobben samtidig som den sikrer deg en god lønnsutvikling.

Tariffavtalen
Tariffavtalen får dere gjennom medlemskap i HK. Som medlem i HK har du i praksis tegnet en forsikring i arbeidslivet. Blir du urettferdig behandlet i jobben, eller snytt for rettigheter som lov eller avtale sikrer deg, stiller HK opp og hjelper deg.

Hvem kan bli medlem?

Handel og Kontor organiserer i dag ansatte innenfor følgende fag- og yrkesområder i privat sektor:

• dagligvare- og detaljhandel
• finansielle tjenester og eiendomsforetak
• alle typer kontoransatte og merkantilt personale
• ledere og administrativt ansatte i alle typer bedrifter
• kunnskapsbedrifter, IKT/media, avis og forlagsbransje
• logistikk og lagervirksomhet
• reiselivsbransje, byråer, fly og taxi
• ansatte innen interesseorganisasjoner, fagbevegelsen, ulike forbund og hovedsammenslutninger
• advokatansatte
• optikere

Hvilke yrkes- og faggrupper som kan opptas som medlem i Handel og Kontor i Norge er hjemlet i forbundets vedtekter - ved tvilstilfeller om hvor et medlem skal være organisert vil LO bli koblet inn.

Forbundet er part i over 20 landsomfattende tariffavtaler, og hvert år oppretter HK opp mot 300 avtaler med enkeltbedrifter. En tariffavtale er i praksis en «felles arbeidsavtale » som gjelder alle de ansatte i din bransje på arbeidsplassen. De ansatte får dermed like lønns- og arbeidsvilkår å forholde seg til.

Medlemskategorier

Vi har fire kategorier av medlemskap i HK:

Ordinært medlem
Alle som ikke hører inn under kategoriene under er å regne som ordinære medlemmer. Kontingenten beregnes etter bruttolønn pr. måned. Du betaler en prosentsats på 1,4 pluss en forsikringskontingent på kr 177,- per måned.
LOfavør Innboforsikring, LOfavør Grunnforsikring, LOfavør Advokatforsikring og LOfavør Fritidsulykkesforsikring er inkludert i medlemskapet. Det er mulig å reservere seg mot LOfavør Advokatforsikring.

Lærlingemedlem
Gjelder for alle lærlinger, og forutsetter at du er i et utdanningsløp via skolevesenet. Hvis du er praksiskandidat, altså tar fagbrev ved siden av ordinær jobb, kvalifiserer du ikke for å være lærlingemedlem, men må melde deg inn som ordinært medlem.
Kontingenten på medlemskapet er kr 115,- per måned. Lærlingemedlemmer har de samme rettighetene som ordinære medlemmer.
LOfavør Innboforsikring, LOfavør Grunnforsikring og LOfavør Fritidsulykkesforsikring er inkludert i medlemskapet.

Studentmedlem
For deg som student og tjener under lånekassens grenser for stipend. Kontingenten på medlemskapet koster kr 250,- i halvåret.
LOfavør Innboforsikring er inkludert i medlemskapet.

Elevmedlem
For skoleelever og er gratis. Gjelder kun fram til fylte 20 år.
Ingen forsikringer er inkludert i medlemskapet.

Karenstid for medlemmer

HKs forbundsstyre vedtok i november 2010 å innføre karenstid for nyinnmeldte HK-medlemmer.

• Første måneds kontingent bør være betalt før det gis faglige råd eller veiledning ut over helt generelle spørsmål.

• HK yter kun saksbehandling i saker som har sin opprinnelse etter en måneds medlemskap og etter at første måneds kontingent er betalt.

• Det stilles krav om minimum tre måneders medlemskap for å kunne få fri juridisk bistand i individuelle saker.

• Krav om tariffavtale fremmes først når et tilstrekkelig antall medlemmer har betalt kontingent.

Det er viktig å påpeke at det skal utvises skjønn som kan gi grunnlag for unntak fra karenstiden.

Informasjon om forsikringene og vilkår finner du på LOfavørs hjemmeside www.lofavor.no