20160503 NHOs forhandlingsleder Elisabeth Lea Strøm og HKs forhandlingsleder Trine Lise Sundnes
NHOs forhandlingsleder Elisabeth Lea Strøm og HKs forhandlingsleder Trine Lise Sundnes

Tariff 2016

Enighet med NHO

Handel og Kontor i Norge (HK) og NHO kom i dag til enighet om Standardoverenskomsten. Heving av satsene og et partssammensatt utvalgsarbeid som blant annet skal se nærmere på hvordan lokalt samarbeid kan styrkes, var de viktigste resultatene.

03. mai 2016

- Dette er et akseptabelt resultat og i tråd med frontfaget. Nå er det viktig at de tillitsvalgte krever lokale forhandlinger. Det er de ansatte som skaper verdiene i den enkelte bedrift og det er gjennom de lokale forhandlingene at de kan få sin rettmessige del av kaka, sier forhandlingsleder i HK, Trine Lise Sundnes.

Dette er de viktigste resultatene:

Økonomi

  • Lønnsgruppe 4 reguleres med kroner 5,80 per time.
  • Overenskomstens øvrige lønnssatser reguleres med 3 prosent, se tablået i protokollen.

Utvalgsarbeid

Utvalgsarbeid i perioden. Det er enighet om å nedsette 2 utvalg for kommende periode:

Utvalg for gjennomgang av forslag til endringer i Standardoverenskomsten
Det nedsettes et utvalg som skal komme med forslag til revidering av standardoverenskomsten, slik at lokal medbestemmelse sikres, samtidig som større tilgjengelighet og fleksibilitet ivaretas. Arbeidsgruppen skal blant annet se nærmere på: 

  • Tilgjengelighet for brukerne inkludert språklige forbedringer.
  • Lokalt samarbeid og handlefrihet.
  • Modernisering.

Det oppnevnes 3 personer fra hver av partene og bedriftene vil være representert i arbeidet. Arbeidsgruppen starter sitt arbeid senest 1. september 2016 og presenterer sine anbefalinger innen 1. november 2017.

Utvalg for gjennomgang av tallgrunnlaget for lønnsstatistikken
Det nedsettes et utvalg, som i forståelse med statistikkavdelingene i NHO og LO, skal se på  tallgrunnlaget for lønnsstatistikken i perioden.  

Uravstemning

Forhandlingsresultatet sendes nå ut til uravstemning blant HKs medlemmer. Forhandlingsutvalget anbefaler medlemmene å stemme ja til resultatet. Resultatet av avstemningen skal meddeles NHO den 7. juni. Stemmefrist for medlemmene vil fremkomme i uravstemningsmateriellet.

Se for øvrig vedlagte forhandlingsprotokoll.