20180507 Oppstart SAMFO Kroken og Peggy
Torgeir Kroken fra SAMFO og Peggy Hessen Følsvik fra LO ble i dag enige i forhandlingene.

Tariff 2018:

Enighet i forhandlingene mellom LO og SAMFO

LO og SAMFO ble i dag enige i forhandlingene. -Resultatet er i tråd med LO-NHO-oppgjøret, og sikrer økt kjøpekraft for ca. 25.000 arbeidstakere i Coop, boligsamvirket og landbrukssamvirket. Det er vi godt fornøyd med, sier forhandlingsleder Peggy Hessen Følsvik.

08. mai 2018

Generelle tillegg, lavlønnstillegg på kr 2,50 per time og heving av basislønn er de viktigste økonomiske resultatene. Lenger ned i saken kommer det fram hvilke resultater som gjelder for den enkelte overenskomst. Forbundsleder i HK, Trine Lise Sundnes, takker LOs nestleder, Peggy Hessen Følsvik for vel gjennomførte forhandlinger.

- Dette er et resultat vi er godt fornøyd med. I tillegg til justeringen på lønnsgarantiordningen, får flere generelle tillegg og vi sikrer et lavtlønnsløft til de lavest lønte, uttaler Sundnes. 

Tillitsvalgte oppfordres til å starte forberedelsene til de lokale forhandlingene.

Her er de viktigste resultatene LO og SAMFO ble enige om i forhandlingene:

Landsoverenskomsten
Alle får 0,75 kr per time i generelt tillegg. Beløpet inngår i garantilønnssatsene trinn 1 – 6. Det gis et tillegg på kr 2,50 per time (lavlønnstillegg) til alle arbeidstakere som omfattes av overenskomsten. Tillegget legges ikke på satsene. Tilleggene gis fra 1. april 2018.

Lønnsgarantiordningen videreføres for neste tariffperiode.

Nye minstelønnssatser fra 1. april 2018:

Unge arbeidstakere under 16 år: kr 18.916,- per måned - kr 116,41 per time
Unge arbeidstakere under 18 år: kr 19.403,- per måned - kr 119,40 per time
Lønnstrinn 1:    kr 25.599,- per måned - kr 157,53 per time
Lønnstrinn 2:    kr 25.737,- per måned - kr 158,38 per time
Lønnstrinn 3 (25 år):   kr 26.075,- per måned - kr 160,46 per time
Lønnstrinn 4:    kr 26.658,- per måned - kr 164,05 per time
Lønnstrinn 5:    kr 27.592,- per måned - kr 169,80 per time
Lønnstrinn 6:    kr 32.495,- per måned - kr 199,97 per time

Utvalgsarbeid i tariffperioden 2018 - 2020:
1. Utvalg om lokale forhandlinger, som skal kartlegge og beskrive lokale forhandlingsprosesser og bruk av virkemidler. Utvalget skal videre vurdere og foreslå aktuelle tiltak som kan bidra til at flere gjennomfører lokale forhandlinger.

2. Strukturutvalget, som skal gjennomgå Landsoverenskomsten. Utvalget skal se på løsninger for å digitalisere Landsoverenskomsten og komme med forslag til bl.a. endringer som bidrar til bedre brukervennlighet.

3. Utvalg om netthandel, som skal gjennomgå avtalene mellom HK og SAMFO i lys av utviklingen i norsk netthandel.

4. Utvalg med oppgave å se på struktur og mekanismer som påvirker en sammenlignbar lønnsdannelse, herunder lavlønnstilleggene. LO bistår ved behov.

Bensinstasjonsoverenskomsten
Det gis et generelt tillegg på kr 1,30 per time og kr 2,50 per time i lavlønnstillegg til alle. Satsene justeres tilsvarende. 

Lederoverenskomsten
Det gis et tillegg på kr 1,- til alle som omfattes av overenskomsten, og ny basislønn er satt til kr 433 600,- per år fra 1. april 2018. 

Overenskomsten for Coop Norge SA, Coop Norge Handel AS m.fl.
Det gis et generelt tillegg på kr 1,30 per time til alle.

I Del A – Lønnssystem for logistikkansatte ved lagerenheter tilføyes ett nytt lojalitetstrinn i Gruppe A: Lojalitet IV (år) 16: 13,5%.

Videre settes det ned en arbeidsgruppe som skal kartlegge og foreslå kompetanseutviklingstiltak for de ulike ansattgruppene, som underbygger bedriftens fremtidige kompetansebehov.

Overenskomsten for Ledere i Coop Norge SA m.fl.
Det gis et generelt tillegg på kr 1,30 per time til alle. Utvalgsarbeid om lønnsstatistikk og omfangsbestemmelse fra tariffrevisjonen 2016 videreføres.

Overenskomst for Boligbyggelaget USBL
Det gis et generelt tillegg på kr 1,30 per time til alle. Partene er enige om å nedsette et utvalg som skal se på overenskomstens bestemmelser om arbeidstid, overtid og avtale om fleksitid.

Protokoller fra forhandlingene mellom LO og SAMFO og tilpasningsforhandlingene finner du lengre ned på siden.

Uravstemning
Nå er det medlemmenes tur til å stemme ja eller nei til resultatet av tariffoppgjøret. Du får tilsendt uravstemningsmateriell enten elektronisk eller på papir fra HK i løpet av kommende uke. Uravstemningsfristen vil framkomme av materiellet.

Lokale lønnsforhandlinger
De sentrale tarifforhandlingene på SAMFO-området er avsluttet og det endelige resultatet sendes alle medlemmene omfattet av tariffavtaler mellom HK og SAMFO, for godkjenning. Det kan være mer å hente lokalt. Nå handler det om hvordan verdiene de ansatte har vært med på å skape på den enkelte bedrift, skal fordeles. Derfor er det viktig at de tillitsvalgte går i gang med sin del av jobben og krever lokale forhandlinger.

Veiledning om lokale forhandlinger kan være et nyttig verktøy for deg som skal forhandle, du finner den her: http://www.hkinfo.no/Klubbarbeid/Lokale-loennsforhandlinger

Tillitsvalgte kan også ta kontakt med sitt regionkontor for råd og veiledning.

Mer informasjon om tariffoppgjøret
Les mer om tariffoppgjøret på LOs hjemmeside www.lo.no

Tariffleksikon
Er det ord som er vanskelig å forstå? Finn forklaringer i Fri Fagbevegelse sitt tariffleksikon: https://frifagbevegelse.no/tariff/tariffleksikon-6.237.117.d72276326e