HKs forhandlingsdelegasjon, fra venstre Sissel Weholdt, faglig sekretær og forhandlingsleder fra HK, Fadhia Ali Jama, sekretær, Olav Andreassen, ne...

Tariff 2018

Enighet mellom HK og TeleComputing Norway AS

HK og TeleComputing Norway AS ble i dag enige i forhandlingene. Generelt tillegg til fordeling, heving av kompetansebonussatsene, økt lærlingelønn, ny og forbedret AFP og økt fokus på kompetanseutvikling fra klubben og ledelsens sin side var de viktigste resultatene.

23. mai 2018

Dette er det enighet om:

Økonomi

Det gis en ramme på 2,7 %, lærlingers lønn økes med 2,7 % og kompetansebonussatsene heves til henholdsvis kr. 4 500,- for sertifisering på fritiden, jfr. § 13 b) og kr 9 000,- som kan opptjenes per medarbeider per kvartal, jfr. § 13 e).

Det generelle tillegget

Det generelle tillegget på 2,7 % utgjør rammen for lønnsoppgjøret og det er HK-klubben som fordeler tillegget blant medlemmene.  

HK-klubben har vedtatt følgende fordeling:

Klubben har vedtatt at medlemmene får 2,5 % i tillegg fra 1. mai 2018 dog minst kr 12 000 slik at de lavest lønte får et løft. Hvert enkelt medlem vil få tilsendt en oversikt fra klubben over hva lønnsoppgjøret utgjør for dem.

Avtalefestet pensjon (AFP)

Partene slutter seg til samme ordning avtalt mellom LO og NHO. En AFP-ordning der hull tettes og sikrer at færre vil falle uforskyldt ut. Sliterne som må gå av ved fylte 62, 63 og 64 år, får et tillegg og sikres bedre pensjon.

En ny og forbedret AFP-modell utredes der også yngre arbeidstakere, vil nyte godt av ny ordning og langt færre vil falle ut. Mål og elementer som skal legges til grunn kan leses i møteboka, bilag 2. Riksmeklers møtebok LO NHO 2018 finner du her.

Pensjonsforsikring

Pensjonsforsikringen har i perioden blitt endret på grunn av en lovendring. Teksten er endret i samsvar med dette slik at bedriften innbetaler 4,37% av lønn fra og med 1G og til 7,1 G. Bedriften innbetaler 6 % fra og med 7,1 % og til og med 12 %.

Kompetanseutvikling

Telecomputing Norway AS har startet et arbeidet for å strukturere kompetansebehov og tilbud om kompetansehevende tiltak. Tillitsvalgte skal tas tidlig med i prosessen og før beslutninger tas.

Uravstemning

Forhandlingsresultatet sendes ut til uravstemning blant HKs medlemmer per e-post. Svarfrist for medlemmene er 19. juni 2018 kl.15.

Forhandlingsprotokoll kan lastes ned på siden.