Kalkulator og hender illustrasjon

Lokale forhandlinger:

Tallgrunnlag til bruk i forhandlinger på SAMFO-området

Ramma for årets oppgjør er en lønnsvekst på 2,8 prosent i de ulike tariffområdene. Ramma er viktig i sentrale forhandlinger, men mindre viktig ute på arbeidsplassene.

19. juni 2018

Lønnsevnen er ulik i bedriftene og de lokale forhandlingene skal bygge på bedriftens egen økonomi. De fire kriteriene skal ligge til grunn for forhandlinger; bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikt og konkurranseevne. Bedrifter som går godt skal med andre ord dele overskuddet med sine ansatte. Det innebærer at lønnsveksten i SAMFO vil variere fra bedrift til bedrift. Oppgaven for tillitsvalgte er å forhandle fram lønnsvekst utover generelle tillegg og satsreguleringer som er avtalt sentralt.

Lønnsstatistikk i SAMFO
Før dere møter til lokale forhandlinger, er det viktig å forberede seg. Hva har skjedd med lønna til deg og dine kollegaer de siste årene? Ligger lønna lavere hos dere enn i bedrifter det er naturlig å sammenlikne seg med? Er det noen grupper som bør tilgodeses spesielt? Har det skjedd noe spesielt gjennom året, for eksempel at nyansatte har en vesentlig høyere lønn?

Her har vi samlet et knippe statistikk som kan være til hjelp i forberedelsene til de lokale forhandlingene.

Lønn og lønnsvekst i ulike forhandlingsområder
Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) lager statistikk til bruk for partene i sentrale forhandlinger. Rapporter fra TBU ligger tilgjengelig på regjeringens nettsider. En rapport kommer foran lønnsoppgjørene og trykkes som en Norsk Offentlig Utredning (NOU). En rapport kommer etter oppgjørene og gir en oppsummering av lønnsoppgjørene. TBUs tall er ryddige å benytte som utgangspunkt for en saklig diskusjon med arbeidsgiver om hva som er et rimelig lønnsnivå. 

Utvalget anslår den gjennomsnittlige årslønnsveksten for industrien samlet til 2 ½ prosent fra 2016 til 2017. Dette var nært opp til fjorårets ramme på 2,4 prosent, og lønnsveksten er nokså lik i de ulike forhandlingsområdene. Lønnsveksten ble noe høyere på 3,1 prosent i Virkes bedrifter i varehandelen. TBU skriver at dette skyldes strukturelle endringer, som at nye bedrifter og arbeidstakere kommer til. I Virkes bedrifter tilsluttet Landoverenskomsten ble lønnsveksten 2,8 prosent. I SAMFO gjøres det også beregninger på ramme, men det er ikke den samme enigheten om tallgrunnlag. Lønnsveksten var betydelig høyere på Landsoverenskomsten i SAMFO.

Avsnitt 2 i TBU-rapporten kan være nyttig. Der ser man på lønnsnivå og lønnsvekst mellom ulike grupper, som kvinner og menn, ulike utdanningsgrupper og ulike yrkesgrupper.

TBUs rapport 2018 - før inntektsoppgjørene

Lønn og lønnsvekst i SAMFO
SAMFO får statistikk fra SSB i egne tabelloppsett. Tabellene viser lønnsnivået blant heltidsansatte i SAMFOs medlemsbedrifter samlet og engros og detalj hver for seg. HKs medlemmer jobber for en stor del i gruppe 4 (Kontor- og kundeserviceyrker) og gruppe 5 (salgs- og serviceyrker). Den klart største yrkesgruppen er 5221 (Butikkmedarbeidere og liknende, detalj). På kontorsiden jobber mange medlemmer i yrkesgruppe 4113 (sekretærer), gruppe 4114 (kontormedarbeidere), gruppe 4121 (økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter) eller gruppe 4131 (lagermedarbeidere).

Lønn og lønnsvekst for heltidsansatte i SAMFO
Det første tabellsettet viser gjennomsnittlig lønn for heltidsansatte i alle SAMFOs medlemsbedrifter. Gjennomsnittlig månedslønn er fordelt på ulike yrker, og vises først samlet og deretter for menn og kvinner hver for seg. Per september 2017 var det totalt 6 563 heltidsansatte i SAMFOs medlemsbedrifter, 3 503 menn og 3 060 kvinner. Den største yrkesgruppen er butikkmedarbeidere (gruppe 5221). Hele 25 prosent av arbeidstakerne er ledere.

Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i SAMFO

Lønn og lønnsvekst for heltidsansatte i SAMFO – detalj
Den neste tabellen viser lønnsstatistikk for Coops medlemsbedrifter i detaljhandelen. Her ligger de ansatte i om lag 1 150 dagligvarebutikker og 134 byggevarehus. Coop har også flere faghandler. Vel 60 prosent av de heltidsansatte er butikkmedarbeidere. Kvinner utgjør 56 prosent av butikkarbeiderne. Om lag 1500 heltidsansatte er ledere, og av disse er 47 prosent kvinner.

Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i SAMFO - detaljhandelen

Lønn og lønnsvekst for heltidsansatte i SAMFO – engros
Den neste tabellen viser lønnsstatistikk for engrosvirksomheten i Samfos medlemsbedrifter fra SSB. Denne består kun av Coop Norge Handel. Coop har ingen andre engrosbedrifter.

Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i SAMFO - engros

SSBs oversikt over lønn på yrker
Til slutt anbefaler vi å ta en titt på SSBs statistikker for lønn. Her har vi laget en tabell med gjennomsnittlig månedslønn i 2015, 2016 og 2017 fordelt på 336 ulike yrker, i alt og i privat sektor samlet. Denne er også nyttig for å vurdere hva som er en riktig lønn for ulike yrkesgrupper. Det kan være nyttig å ta rede på hva slags yrkeskoder bedriften din bruker når de sender inn lønnsopplysninger om sine ansatte til SSB gjennom den såkalte A-meldingen.

SSBs lønnsstatistikk for ulike yrker i 2015-2017

Mer om tariffoppgjøret i Samfo 2018

Du finner mer informasjon om tariffoppgjøret LO-SAMFO 2018 her.