Statistikk illustrasjon

Lokale forhandlinger

Tallgrunnlag til bruk i forhandlinger på Virke-området

Ramma for årets oppgjør er en lønnsvekst på 2,8 prosent i de ulike tariffområdene. Ramma er viktig i sentrale forhandlinger, men mindre viktig ute på arbeidsplassene.

25. mai 2018

Lønnsevnen er ulik i bedriftene og de lokale forhandlingene skal bygge på bedriftens egen økonomi. De fire kriteriene som skal ligge til grunn for forhandlinger er bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.

Bedrifter som går godt skal med andre ord dele overskuddet med sine ansatte. Det innebærer at lønnsveksten i Virke vil variere fra bedrift til bedrift. Oppgaven for tillitsvalgte er å forhandle fram lønnsvekst utover generelle tillegg og satsreguleringer som er avtalt sentralt.

I Landsoverenskomsten er overhenget beregnet til 0,7 prosentpoeng. 1,2 prosentpoeng er satt av til lokale forhandlinger. Resten – snaut 1 prosent – er sentralt avtalte tillegg, inkludert garantitillegg. Det betyr at en stor del av lønnsveksten ikke er realisert gjennom det sentrale oppgjøret.

På andre områder i Virke foretas det ikke beregninger på ramme mellom sentrale parter.

Lønnsstatistikk i Virke
Før dere møter til lokale forhandlinger, er det viktig å forberede seg. Hva har skjedd med lønna til deg og dine kollegaer de siste årene? Ligger lønna lavere hos dere enn i bedrifter det er naturlig å sammenlikne seg med? Er det noen grupper som bør tilgodeses spesielt? Har det skjedd noe spesielt gjennom året, for eksempel at nyansatte har en vesentlig høyere lønn?

Her har vi samlet et knippe statistikk som kan være til hjelp i forberedelsene til de lokale forhandlingene.

Lønn og lønnsvekst i Virke samlet
Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) lager statistikk til bruk for partene i sentrale forhandlinger. Rapporter fra TBU ligger tilgjengelig på regjeringens nettsider. En rapport kommer foran lønnsoppgjørene og trykkes som en Norsk Offentlig Utredning (NOU). En rapport kommer etter oppgjørene og gir en oppsummering av lønnsoppgjørene. TBUs tall er ryddige å benytte som utgangspunkt for en saklig diskusjon med arbeidsgiver om hva som er et rimelig lønnsnivå. 

Utvalget anslår den gjennomsnittlige årslønnsveksten for industrien samlet til 2 ½ prosent fra 2016 til 2017. Dette var nært opp til fjorårets ramme på 2,4 prosent, og lønnsveksten er nokså lik i de ulike forhandlingsområdene. Lønnsveksten ble noe høyere på 3,1 prosent i Virkes bedrifter i varehandelen.

TBU skriver at dette skyldes strukturelle endringer, som at nye bedrifter og arbeidstakere kommer til. I Virkes bedrifter tilsluttet Landoverenskomsten ble lønnsveksten 2,8 prosent.

Avsnitt 2 i rapporten går nærmere inn på lønnsveksten mellom ulike grupper, som kvinner og menn, ulike utdanningsgrupper og ulike yrkesgrupper.

TBUs rapport 2018 - før inntektsoppgjørene

Lønn og lønnsvekst i Virke
Virke bestiller omfattende statistikk fra SSB som kommer som egne tabelloppsett. Tabellene viser omfattende dokumentasjon om lønnsnivået i bedriftene, både for heltidsansatte og deltidsansatte. Gjennomsnittlig månedslønn fordelt på ulike yrker, først samlet og deretter for menn og kvinner hver for seg.

HKs medlemmer jobber for en stor del i gruppe 4 (Kontor- og kundeserviceyrker) og gruppe 5 (slags- og serviceyrker). Den klart største yrkesgruppen er 5221 (Butikkmedarbeidere og liknende, detalj). På kontorsiden jobber mange medlemmer i yrkesgruppe 4113 (sekretærer), gruppe 4114 (kontormedarbeidere), gruppe 4121 (økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter) eller gruppe 4131 (lagermedarbeidere).

Lønn og lønnsvekst for heltidsansatte i Virke
Den første tabellen viser gjennomsnittlig lønn for heltidsansatte. Per september 2017 var det 15 660 heltidsansatte butikkmedarbeidere, og de hadde en månedslønn på 34 310 kroner.

Tabell - gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte 2017

Lønn og lønnsvekst for deltidsansatte i Virke
En stor del av de ansatte i varehandelen er deltidsansatte. Den neste tabellen viser at det er hele 51 381 butikkmedarbeidere av totalt 58 940 deltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Disse tjente gjennomsnittlig 29 940 kroner i september 2017. Nesten 12 000 jobbet under 10 timer. Det var 37 674 kvinnelige butikkmedarbeiderne som jobbet deltid.

Tabell - gjennomsnittlig månedslønn for deltidsansatte 2017

Lønn og lønnsvekst for heltidsansatte i Virke i ulik alder
Lønnsfordeling er viktig. Gjennomsnittstall skjuler forskjeller i lønnsnivå. Den neste tabellen viser hvordan gjennomsnittslønna blant heltidsansatte fordeler seg på ulike lønnsnivåer.

Per september 2017 var trinn 6 i Landsoverenskomsten en månedslønn på 31 365 kroner. Heltidsansatte som ligger på trinn 6 er dermed i lønnsintervallet 31 000-32 999 i tabellen under. Det var 6 410 heltidsansatte i gruppe 52 (slags- og modellyrker), langt de fleste butikkmedarbeidere. Vel 7 300 er over sats.

Tabell - gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte fordelt på lønnsintervaller 2017

SSBs oversikt over lønn på yrker
Til slutt anbefaler vi å ta en titt på SSBs statistikker for lønn. Her har vi laget en tabell med gjennomsnittlig månedslønn i 2015, 2016 og 2017 fordelt på 336 ulike yrker, i alt og i privat sektor samlet. Denne er også nyttig for å vurdere hva som er en riktig lønn for ulike yrkesgrupper.

Det kan være nyttig å ta rede på hva slags yrkeskoder bedriften din bruker når de sender inn lønnsopplysninger om sine ansatte til SSB gjennom den såkalte a-meldingen.

SSBs lønnsstatistikk for ulike yrker i 2015-2017

Mer om tariffoppgjøret
Du finner mer informasjon om tariffoppgjøret LO - Virke 2018 her.