Forslag fra HK Samfunn av DNA til landsmøtet i DNA: SENK AVGIFTENE - UNNGÅ GRENSEHANDEL

Handelslekkasje mellom Norge og våre naboland er et økende problem. Beregninger viser at det i 1997 ble handlet for over 5 milliarder kroner av nordmenn i Sverige, anslaget for 1998 er en økning på 20%. Det er liten tvil om at den økende grensehandelen skyldes at svenskene har redusert sine avgifter for å harmonisere nivået med andre EU-land. Svenskene har i det siste redusert avgiftene kraftig på alkohol og tobakk, avgiftene og prisene på andre varer er også redusert etter at Sverige ble medlem av EU.

01. oktober 1998

Handelslekkasje mellom Norge og våre naboland er et økende problem. Beregninger viser at det i 1997 ble handlet for over 5 milliarder kroner av nordmenn i Sverige, anslaget for 1998 er en økning på 20%. Det er liten tvil om at den økende grensehandelen skyldes at svenskene har redusert sine avgifter for å harmonisere nivået med andre EU-land. Svenskene har i det siste redusert avgiftene kraftig på alkohol og tobakk, avgiftene og prisene på andre varer er også redusert etter at Sverige ble medlem av EU.

Det er klare kvotebegrensninger på hvor mye som kan tas med avgiftsfritt til Norge. Det er likevel klart at kvotebegrensninger ikke er nok for å hindre den økende handelen av varer som er langt billigere i våre naboland. Det er en kjensgjerning at smuglingen mellom landene i Norden er stor, og at de som er bosatt i områder som har lett tilgang til våre naboland kan handle ofte, og dermed unngår formålet med kvotereguleringer.

Handelslekkasje på dette grunnlag setter norske arbeidsplasser i fare, og undergraver norsk avgiftspolitikk. Handelsnæringen i de norske grensetraktene lider sterkt under den økende handelen på den andre siden av grensen, noe som fører med seg nedleggelser av bedrifter og reduksjon av ansatte. Den økte handelslekkasjen er skadelig for et mangfoldig arbeids- og næringsliv i områdene som er berørt.

DNA er bekymret for økningen av grensehandelen, og mener det må iverksettes tiltak for å redusere handelslekkasjen til våre naboland. Det mest effektive vil være å harmonisere norske avgifter til et nivå nærmere våre naboland, slik at det ikke blir like attraktivt å reise ut av Norge for å handle.

Avgifter på tobakk og alkohol har tradisjonelt sett vært virkemiddel for å redusere misbruket, samtidig har en sett at den lovlige og ulovlige avgiftsfrie tilgangen til alkohol og tobakk har økt. DNA mener at det er andre virkemidler enn avgifter som har en vel så stor betydning i bekjempelsen av alkohol- og tobakksmisbruk. Det er også usikkert hvor stort tap av inntekter staten vil få ved å redusere avgiftene, konsekvensen av å senke avgiftene vil bli at en heller handler i Norge enn blant annet i Sverige, noe som vil sikre og utvikle norske arbeidsplasser og øke skatteinntektene.