Praktisk informasjon om streiken

Forbundsstyret avvikler sitt møte 14.-18. oktober. Det er satt ned en streikekomité sentralt med følgende medlemmer: Karin Solum, Geir Høibråten, Knut V. Hansen og Egil Chr. Bøckmann. Komiteen skal stå til rådighet for regionskontorene og avdelingene, og har utarbeidet til hjelp for disse og lokale tillitsvalgte

11. oktober 1998

INFO STREIKEN 15. OKTOBER

SVAR PÅ SPØRSMÅL SOM VIL/KAN DUKKE OPP

Det er en stund siden vi deltok i en mer omfattende politisk streik. Det er derfor behov å repetere noen kjøreregler for oss sjøl, og forberede svar på spørsmål som kan komme fra tillitsvalgte og medlemmer. Streikekomiteen har her tatt for seg noen av dem. Skulle det dukke opp andre spørsmål dere ikke kan besvare, vennligst ta kontakt med en av oss.

HVORFOR EN POLITISK STREIK?

LOs sekretariat har vedtatt å bruke denne formen for aksjon for å markere misnøye med at regjeringen i statsbudsjettet foreslår å fjerne en feriedag. Dette er en "opparbeidet rettighet" som arbeidstakerne allerede har "kjøpt og betalt". Regjeringen har også forslått å svekke feriepengegrunnlaget, slik at det blir utbetalt mindre i feriepenger. Det er også andre forslag i statsbudsjettet som vil ramme alle eller deler av HKs medlemmer. Forbundsstyret vil komme inn på dette i en uttalelse i slutten av uke 42.

LO og de andre hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden, AF og YS, samt flere forbund utenfor har gått sammen om denne markeringen.

ER POLITISK STREIK LOVLIG?

Ja, det er tillatt å tillyse og gjennomføre politiske streiker av kort varighet. Dette er slått fast i tidligere domsavgjørelser.

MÅ ARBEIDSGIVER VARSLES?

De tillitsvalgte er ansvarlige for organisering av streiken i egen bedrift:

KAN MAN BLI SAGT OPP PÅ GRUNN AV DELTAKELSE I STREIKEN?

En oppsigelse pga. deltakelse vil være usaklig og ugyldig. Dersom arbeidsgiver kommer med trusler om slik reaksjon, må regionskontorene eller streikekomiteen kontaktes, slik at vi kan ta saken opp med bedriftens arbeidsgiverorganisasjon eller arbeidsgiver direkte.

ER DET STREIKEBRYTERI IKKE Å DELTA I STREIKEN?

En politisk streik er frivillig. Alle medlemmer av forbund innen LO, AF og YS samt andre fagforbund som har tilsluttet seg, er oppfordret til å delta i streiken. De tillitsvalgte bør opplyse medlemmene om grunnlaget for streiken, og anmode dem om å delta, men ingen kan tvinges til det. En tillitsvalgt som av politiske eller andre grunner ikke ønsker å være med på å organisere streiken, har ingen forpliktelser utover å informere medlemmene om LOs/forbundets standpunkt.

KAN UORGANISERTE OGSÅ STREIKE?

I utgangspunktet oppfordres de fagorganiserte til å legge ned arbeidet. Flere uorganiserte har overfor forbundet varslet at de sympatiserer med streiken og vil legge ned arbeidet. Det som er

viktig er at de gir melding til de lokale tillitsvalgte om deltakelsen, eller arbeidsgiver der det ikke fins slike. Det siste gjelder også for enkeltstående HK-medlemmer.

BLIR STREIKENDE TRUKKET I LØNN?

Å delta i en politisk streik innebærer at man ikke utfører lønnet arbeid. Arbeidsgiver har dermed rett til å trekke deltakere i lønn. En helt annen sak er at også mange arbeidsgivere har sterke innvendinger mot forslaget til statsbudsjett, sympatiserer med arbeidstakerorganisasjonenes standpunkt, eller er mer opptatt av ytringsfrihet enn lønnstrekk. Vi har alt fått melding om butikker som har besluttet å holde stengt under streiken.

Reis derfor i god tid før streiken spørsmålet om å slippe lønnstrekk for dem som forlater arbeidet. Å få til en ordning med innarbeiding av streiketimene ved å forskyve arbeidstid, vil være det samme som ikke å være reelt streikende.

UTBETALES DET STREIKEBIDRAG FRA FORBUNDET?

Reglene i HK, som i andre forbund, er at streikebidrag utbetales i forbindelse med tariffoppgjør, ikke ved politiske streiker. Det enkelte må med andre ord være forberedt å yte et økonomisk bidrag sjøl for å få gjennomslag for rettigheter/goder som er viktig å beholde.

MÅ MAN GÅ TILBAKE TIL JOBBEN ETTER ENDT STREIK?

Bare dersom en har arbeidstid etter kl. 16, eller må stemple seg ut etter streiken for å få avtalt lønn for streiketimene.

Vennlig hilsen fra streikekomiteen

med ønske om god oppslutning om streiken