Forhandlingsstart med SamFo

15. april innledet LO og Samvirkeforetakenes forhandlingsorganisasjon (SamFo) årets forhandlinger. Handel og Kontor (HK) er bemyndiget fra LO til å sluttføre forhandlingene, som tas opp igjen 29. og 30. april.

18. april 1999

15. april innledet LO og Samvirkeforetakenes forhandlingsorganisasjon (SamFo) årets forhandlinger. Handel og Kontor (HK) er bemyndiget fra LO til å sluttføre forhandlingene, som tas opp igjen 29. og 30. april. Fra LO møtte Liv Undheim (LO), Sture Arntzen (forbundsleder HK) og Ruth Samuelsen (Arbeidsmandsforbundet).

Forhandlingsgrunnlaget var reguleringsklausulen for 2. avtaleår, Hovedavtalens § 2-7 (Likeverdsklausulen) og Riksmeklingsmannens forslag i tariffoppgjøret 1999 mellom LO og NHO. Det foreløpige resultatet er som følger: Med virkning fra 1. april gis et tillegg på kr. 1,20 pr. time til arbeidstakere som omfattes av følgende overenskomster:

NAF/Renholdere

NAF/Vaktmestere

HRAF/Riks- og funksjonæravtalen

HK/Bensinstasjoner

FF/Byggeindustrien

NNN/Kjøttindustrien

NNN/Konservesfabrikker

Forhandlingene fortsetter

En rekke overenskomster vil det bli forhandlet videre om 29. og 30. april. Utgangspunktet er at oppgjørene holdes innenfor en generell lønnsvekst tilsvarende ca. 4,5 prosent. Følgende overenskomster (se under) er ikke ferdig forhandlet.

HK/Landsoverenskomsten for samvirkelag

HK/Ledere i S-lag

HK/Kontoransatte i VÅR-gruppen

HK/Akkvisitører i VÅR-gruppen

HK/USBL

NKF/Boligsamvirket

Lokale forhandlinger

For overenskomster som ikke er nevnt gis ikke sentrale lønnstillegg i dette mellomoppgjøret. Dette innebærer at avtalen for ansatte i NKL ikke får sentrale tillegg i årets oppgjør, men disse er gjennom protokollen sikret retten til lokale forhandlinger:

"Lokale forhandlinger skal føres mellom de stedlige parter og skal være reelle, uavhengig av hvilke begreper overenskomstene inneholder m.h.t. forhandlinger, drøftinger, vurderinger eller lignende.

Dette vil for HKs del gjelde NKL, men også for arbeidstakere som kommer inn under Bensinoverenskomsten (Og da i tillegg til det sentrale tillegget på kr. 1,20,- pr. time).

EVU-reformen og Likestilling ferdigforhandlet

Når det gjelder etter- og videreutdanningsreformen og mer målrettet og bevisst innsats for økt likestilling, viser partene til Riksmeklingsmannens forslag i tariffoppgjøret 1999 mellom LO og NHO (se egen sak om LO/NHO-oppgjøret). Den samme enigheten legges til grunn for den endelige protokollen mellom LO og SamFo i årets mellomoppgjør.