Lovpresisering av søndagshandel nødvendig

Forbundsleder Sture Arntzen i LO-forbundet Handel og Kontor i Norge er meget positiv til Barne- og familiedepartementets (BFD) initiativ for å få slutt på den ulovlige søndagshandelen. Han viser til BFD sin pressemelding sendt ut onsdag 27. januar 1999, hvor departementet varsler at de nå starter arbeidet med å utrede forslag til mulige lovendringer eller forskrifter til åpningstidsloven.

27. januar 1999

Forbundsleder Sture Arntzen i LO-forbundet Handel og Kontor i Norge er meget positiv til Barne- og familiedepartementets (BFD) initiativ for å få slutt på den ulovlige søndagshandelen. Han viser til BFD sin pressemelding sendt ut onsdag 27. januar 1999, hvor departementet varsler at de nå starter arbeidet med å utrede forslag til mulige lovendringer eller forskrifter til åpningstidsloven.

- Det viser seg å være helt nødvendig å gå til det skritt å enten stramme inn åpningstidsloven eller innføre forskrifter som presiserer hvordan loven skal praktiseres og hva som hele tiden har vært lovmakerne sine intensjoner. Departementet har blant annet invitert Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) til dialog i et forsøk på å oppnå felles forståelse av hvordan loven skal forstås og praktiseres. Det har vist seg å være til svært liten nytte. Fortsatt viser enkelte aktører i dagligvarebransjen manglende respekt for Stortingets bestemmelser, og på den måten tvinger disse selv fram den varslede innstrammingen av loven, sier Arntzen.

Lovendringer eller forskrifter utredes

Barne- og familiedepartementet starter nå arbeidet med å utrede forslag til mulige lovendringer eller forskrifter til åpningstidsloven.

- Vi kan ikke være passive i forhold til den praktisering av loven som enkelte aktører i dagligvarebransjen utøver, understreker statssekretær Odd Anders With.

- Forslag om lovendringer eller forskrifter vil dreie seg om enkelte av lovens unntaksbestemmelser. Etter vår mening er det særlig unntaket for butikker tilknyttet kommunikasjonsknutepunkter som er blitt tolket og praktisert langt ut over lovens forarbeider og lovgivernes intensjoner. Spørsmålet er om dette unntaket bør endres eller fjernes. Vi vurderer også behovet for å oppheve eller endre andre unntaksbestemmelser. Samtidig vurderer vi om forskrifter som presiserer mulighetene for fortolkning av loven kan imøtekomme behovet for avklaring, sier Odd Anders With.

BFD har hatt jevnlig kontakt med viktige aktører i bransjen, med sikte på et samarbeid om forståelse og praktisering av loven, uten ytterligere tiltak, heter det i pressemeldingen som departementet har sendt ut onsdag 27. januar.

- Etter brevveksling og samtaler med HSH (Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon) siden 18. januar må vi konstatere at etableringen av en kontaktgruppe mellom BFD og sentrale aktører i bransjen, slik HSH selv foreslo, ikke synes hensiktsmessig. Aktører i dagligvarebransjen fortsetter samtidig en praktisering som etter vår vurdering ligger klart utenfor lovens bestemmelser, særlig i forhold til søndagsåpne butikker. Butikkeiere som er lojale i forhold til loven krever også at departementet rydder opp. På denne bakgrunn har vi funnet det nødvendig å starte dette arbeidet. Vi ønsker fortsatt å holde en løpende kontakt med sentrale aktører i bransjen, sier statssekretær Odd Anders With. Han regner ikke med at dette skal være en langvarig prosess.