Stans Nazismen

Handel og Kontor i Norge tar sterk avstand fra nazistenes terror og angrep på fagbevegelsen og våre kollegaer i Sverige. - Uttalelse fra HK region Midt-Norge - Uttalelse fra HK region Indre Østland - Appell av Per Klausen, regionskontorleder HK region Øst

29. oktober 1999

Handel og Kontor i Norge tar sterk avstand fra nazistenes terror og angrep på fagbevegelsen og våre kollegaer i Sverige. - Uttalelse fra HK region Midt-Norge- Uttalelse fra HK regi on Indre Østland- Appell av Per Klausen, regionskontorlede r HK region ØstRegion styret i HK Midt-Norge vedtok følgende uttalelse på sitt m&os lash;te i går, torsdag 28. oktober 1999.

For f å dager siden mottok vi den sjokkerende nyheten at den svenske fagfo reningsmannen Bjørn Søderberg ble drept i et politisk motive rt attentat. Det er svenske nynazister som står bak denne avskyelige handlingen som var en hevnaksjon fordi han avslørte at en svensk n ynazist var i ferd med å bli valgt som faglig tillitsvalgt i Handels tjänstamannsförbundet. Skuespillere og musikere som Sven Wollter og Mikael Wiehe, begge kjent for å ta åpent avstand fra rasis me, har også vært truet på en slik måte at politie t har vært koblet inn. Sven Wollter ved bombetrussel mot et kulturar rangement, og Midael Wiehe ved at det ble sprengt en bombe utenfor huset h vor han og familien bor.

Over hele Europa har fascister og nynaz ister vært på frammarsj de siste åra. Beredskapen mot de ekstreme høyrekreftene er svekket ved at disse bevegelsene er baga tellisert og ufarliggjort. Drapet på Bjørn Søderberg m å bli ete sterkt varsko mot rasisme og fremmedfrykt og mot at gruppe ringer som fremelsker slike holdninger skal få fotfeste i fagbevegel sen.

Handel og Kontor Region Midt-Norge vil markere avsky mot te rrormordet på en fagforeningskamerat i Sverige. Vi vil også ut trykke vår dype medfølelse med de pårørende og f agforeningskamerater i SAC og Handels.

Fagbevegelsen må ta denne hendingen som et alvorlig varsko og styrke kampen mot nazisme og fa scisme.

HK region Indre Ø stland reagerer med forferdelse over det angrepet som resulterte i mordet på en fagorganisert i Sverige.

Natt til l&oslas h;rdag 23. oktober ble et forsamlingslokale som tilhører den svensk e fagbevegelsen sprengt og ødelagt i en kraftig eksplosjon. På ; formiddagen den 23. oktober deltok nærmere 20.000 mennesker over h ele Sverige i markeringer mot nazistisk vold og for å minnes fagfore ningsleder Bjørn Søderberg, som ble drept i forrige uke. Fle re andre fagforeningsledere har også blitt truet og skal vist nok v& aelig;re satt opp på såkalte dødslister. Står sve nske fagforeningsledere på såkalte dødslister er neppe frihet det rette ordet for hva de føler.

Ifølge me dia var Søderberg tilknyttet Handels, vår søsterorgani sasjon i Sverige. Representantskapet ønsker derfor å uttrykke sin sympati og medfølelse med våre fagforeningsvenner i Hand els Sverige. Vi kan ikke godt at folk blir trakassert og drept på gr unn av sin etniske, religiøse bakgrunn eller p.g.a. kjønn el ler hudfarge.

Et nynazistisk miljø finnes dessverre ogs& aring; i Norge. Vi må alle ta et felles ansvar for at vi ikke skal o ppleve det samme i Norge, som Sverige nå opplever. Slike krefter i s amfunnet kan vi overhode ikke akseptere i et demokrati. Vi støtter arbeidet med bekjempelse av de nynazistiske kreftene i Sverige.

Handel og Kontor region Indre Østland oppfordrer til felles kamp fo r toleranse og medemenneskelighet.

Nazismens sanne ansiktLO Oslo arra ngerte sist onsdag fanemarkering på Eidsvolls plass i forbindelse me d nazi-terroren som har herjet i Sverige i den senere tid. Vi viderebringe r her Per Klausen, regionskontorleder i Region Øst, sin appell.

Nazismen viser igjen sitt sanne ansikt, med trusler, vol d, attentater, bomber og – nå sist – drapet på lagerarbeideren Bjørn Søderberg i Sverige den 12. oktober. Kunstneren Micae l Wie prøvde de å ta for to dager siden. Og det er mange fler e som kan bli utsatt for terror. Bjørn Søderberg ble skutt og drept i sin egen leilighet. Han var aktiv i kampen mot nazistene og han turde å si i fra om at det var nazister på sin egen arbeidspl ass og ble drept for det. Det er viktig at vi alle viser vår avsky o verfor slike handlinger, men enda viktigere at vi sier nei til intoleranse , nei til trusler, nei til vold, nei til alle som forsøker å kneble det frie ord.

Det er lett for de fleste av oss å fo rdømme de som står bak. Sånt går bare ikke an. Me n, det er noe mer og enda farligere som kan bli følgen av terror: f olk kan bli redde for å snakke fritt, redde for å ta opp kampe n, redde for følgene av truslene.

Nazi-terroren i Sverige er rettet mot de som tør å si i fra. Som tør å kjempe for toleranse og menneskeverd. I så måte har nazistene også denne gang gått til angrep mot det frie ord, mot ytringsf riheten, mot de mest grunnleggende verdier vi som samfunn står for. Og gjennom sin politikk viser de at målet er etnisk rensning og de a ngriper mennesker som har "feil" hudfarge, er handikappede, har feil seksuell legning eller som bare har "feil" meninger. Alle s kal renskes ut, og alle andre som ikke står i faresonen skal pasifis eres slik at målgruppene for terroren blir stående alene.

For nazistene finnes det ikke noe som heter menneskeverd og toleran se. I fagbevegelsen står vi for helt andre verdier, men vi er heldig vis ikke alene. I Norge har vi så langt klart å isolere og spl itte opp nazistenes organisasjoner. Men vi må aldri erklære se ier'n som vår.

Kampen for demokrati og toleranse må foregå hver dag og på alle de steder hvor mennesker mø tes, og kampen må også tas med oss selv, våre egne m&osl ash;rke sider, hvor det som er annerledes skaper usikkerhet og skepsis. Us ikkerhet kan avle mistro, mistro kan gi de enkle svar og de enkle svar er ofte den ytre fiende, de vi ikke kjenner. Den ytre fiende er alltid de som er annerledes, de utenfra. Det er det som er så farlig med nazisten e, de appellerer til det verste i oss.

Et demokrati er så rbart, det beste forsvar for toleranse og menneskeverd er å vise det i praksis, men også som ved denne anledning: å fortelle hva v i tar avstand fra og ikke lar stillheten råde.

Det er vik tig at flest mulig, organisasjonene, partiene, ja alle som mener at frihet , solidaritet og humanisme er bærebjelkene for menneskelig samkvem i et demokrati står sammen mot de som angriper disse verdiene. Nazist ene har gått til kamp mot det vi tror på. Vi må sø ;rge for at terroren ikke gjør oss stumme. Myndighetene må s& oslash;rge for at de ansvarlige blir tatt og får sin straff.

Vi vil hedre Bjørn Søderberg best hvis vi som han tør å si hva vi mener, tør å si nei til utpress ing, terror og vold og er aktive i kampen mot det verste menneskeheten har frembragt: nazismen.

Det er å si ja til det beste i oss.