Bransjedelingen er klar

Representantskapet vedtok fredag 8. juni den nye bransjedelingen av HK. Vedtaket betyr at det etableres fem bransjeråd hvorav to etableres i kombinasjon med en landsomfattende avdeling. I tillegg omgjøres fire nåværende bransjegrupper til bransjeråd.

12. juni 2001

I alt 18 innkomne høringsdokumenter ble vurdert etter at utvalget for faglig omorganisering kom med sin innstilling. Et utvalg oppnevnt av forbundets arbeidsutvalg har forsøkt å ta hensyn til forslag og innsigelser som er kommet gjennom høringssvarene fra bransjegrupper, avdelinger og regioner.

Vidt spekter
De nye bransjerådene vil spenne over et vidt spekter både i antall medlemmer og yrkesgrupper. Eksempelvis vil bransjegruppa HK-privat detaljhandel trone på medlemstoppen med omkring 13.000 medlemmer. Minst av alle vil bransjegruppa HK-advokatansatte være med vel 150 medlemmer.

-Målet er at hver bransje skal få dyrke sin egenart samtidig som bransjene sammen ivaretar fellesskapet og slagkraften i et stort forbund, sier Margit Glomm. Hun vil lede forbundets nye Virksomhetsavdeling som etableres fra 1. juli. Der med får hun også ansvaret for all faglig aktivitet i forbundet og derigjennom det overordnede ansvaret for bransjerådene.

-Etableringen av bransjerådene vil bety en mer fleksibel organisasjon, fortsetter hun. Før var hele organisasjonen fastlagt gjennom vedtektene og landsmøtevedtak hvert fjerde år. Nå kan derimot Forbundsstyret opprette og nedlegge bransjeråd etter behov, noe som er helt nytt. Glomm presiserer således at det i etterkant av representantskapets vedtak er åpent for forbundsstyret til å foreta justeringer av de enkelte bransjegruppene.

Faglig forum
Hver av bransjegruppene vil få to representanter i det nyopprettede Faglig forum som vil møte en gang i året. Faglig forum skal være rådgivende overfor forbundets organer i tariff- og næringspolitiske spørsmål. I Faglig forum møter også ungdomsutvalget samt lederforumet med hver sin representant.

Faglig forum får totalt 28 medlemmer. I tillegg møter forbundets Arbeidsutvalg.

Nye medlemsgrupper?
Viktig med bransjeinndelingen er også at HK skal være et åpent og attraktivt forbund for utenforstående yrkesgrupper som søker støtte i en større medlemsorganisasjon.

-Poenget med etableringen av bransjerådene er at hver bransje skal få rendyrket sine interesser, samtidig som man oppnår en fleksibel organisasjon som kan motsvare de hurtige omstillingene vi ser i næringslivet, sier Glomm. HK stiller seg dermed åpen for å opprette flere bransjeråd hvis noen nye grupper banker på døren til HK.

Konsernklubbene
Etableringen av bransjeråd vil ikke skje på bekostning av arbeidet overfor forbundets konsernklubber. Bransjerådene og Faglig forum vil er HKs interne arbeidsform mens konsernklubbene er en organisatorisk måte å organisere fagforeningsarbeidet i den enkelte bedrift.