Løsningsforslag til uravstemning

Det ble natt til torsdag 4. januar ført mekling hos Riksmeklingsmannen vedrørende opprettelse av overenskomst mellom Handel og Kontor og Finansnæringens Arbeidsgiverforening for HKs medlemmer i Sparebank 1 Gruppens alliansebanker.

04. januar 2001

Etter omfattende meklingsrunder fremla Riksmeklingsmannen løsningsforslag for partene klokken 23.15.

Forhandlingsdelegasjonen har besluttet at løsningsforslaget i sin helhet sendes ut til uravstemning blant HKs medlemmer som i dag omfattes eller senere vil bli omfattet av avtalen som inngås. Svarfrist er satt til fredag 26. januar klokken 14.00.

Under følger Riksmeklingsmannens løsningsforslag. Handel og Kontor vil komme tilbake med flere opplysninger og kommentarer som sendes regionskontor, tillitsvalgte og legges ut på våre hjemmesider. Det samme vil sendes hjem til det enkelte medlem som deltar i avstemningen.

Riksmeklingsmannens løsningsforslag:

- - - - - - -

Riksmeklingsmannen konstaterer at partene under meklingen er blitt enig om følgende formuleringer:Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) vil sørge for at hver enkelt alliansebank i Sparebank 1 – systemet gjennomfører følgende punkter overfor den enkelte ansatte som er overført fra VÅR til banken eller som vil bli overført innen 1. april 2001:Ansatte som er født i 1945 eller tidligere vil få individuelle førtidspensjonsordninger som innebærer tilleggspensjon i tillegg til AFP slik at samlet ytelse ved uttak av full AFP er på 70% ved overgangen til AFP. Ordningen gjelder fram til 2007 med mindre det før denne tid kommer vesentlige endringer fra myndighetene vedrørende AFP.Akkvisitørene gis en fastlønn lik 50% av faktisk fastlønn i 2000 og 50% av fastlønn i januar 2001 omregnet i årslønn (12,5 månedslønner). For forskjeller i ferie og feriepengesats gis akkvisitører en kompensasjon etter de samme prinsipper som tilsvarende punkt for kontoransatte, se nedenfor, dvs. med de satser som fremgår av vedlegg 2. Kompensasjonen beregnes på den enkeltes fastlønn før innplassering på nærmeste overliggende trinn i finansregulativet.Akkvisitørene deltar i alliansebankenes ordninger vedrørende bonus/ overskuddsdeling fra og med inntekståret 2001 på linje med dagens ansatte i bankene.Alternativ: Akkvisitørene garanteres 50% av bonus/ provisjon opptjent i 2000 fram til 30. april 2002.Akkvisitørene sikres den beste av disse ordningene.Kontoransatte deltar i alliansebankenes ordninger vedrørende bonus/ overskuddsdeling fra og med inntektsåret 2001 på linje med ansatte i bankene i dag. For banker som ikke har bonus/ overskuddsdeling eller liknende ordninger vurderes en kompensasjon tilsvarende ett lønnstrinn i finansregulativet.Dagens bilordning videreføres for akkvisitørene fram til 30. april 2002Innen utløpet av januar 2002 foretar den enkelte alliansebank en fornyet vurdering av bilordningene etter drøftelser med lokale tillitsvalgte. Ved eventuell uenighet om endringer treffer banken avgjørelse. Endringer kan iverksettes fra 1. mai 2002. De gjenstående tvistepunkter løses på følgende måte:For forskjeller i arbeidstid, ferie, feriepengesats gis kontoransatte en kompensasjon med 85% dekning. Kompensasjonen som fremgår av vedlegg 1 beregnes på den enkeltes regulativlønn per 1. januar 2001 (12–måneders lønn) før innplassering på nærmeste overordnende trinn i finansregulativet.Alle ansatte får en engangskompensasjon for bortfall av øvrige goder på kroner 10.000,–De tariffmessige forhold reguleres av vedlagte Hovedavtale (HA) – vedlegg 3 og Sentraloverenskomst (SO) – vedlegg 4Begge avtaler trer i kraft fra 1. februar 2001 og gis varighet slik det fremgår av vedleggene.Ved vesentlige endringer i den Hovedavtale og Sentraloverenskomst inngått mellom FA og Finansforbundet, som ledd i å slå sammen tariffavtalene i bank og forsikring, kan hver av partene, FA og HK kreve opptatt forhandlinger om tilpassning i HA og SO inngått mellom dem.

- - - - - - -

Vedlegg 1 og 2 fakses regionskontorene.