Dommen ankes

Handel og Kontor har torsdag 15. mars besluttet å anke dommen fra Trondheim Byrett som berører de 38 arbeidstakerne ansatt i Hakon Detalj AS. Saken er avgjørende for om de ansatte får beholde de pensjonsrettigheter som de har hatt i over 20 år. Men utfallet vil også ha en annen svært viktig prinsipiell side.

16. mars 2001

Utfallet av en dom i denne saken vil nemlig være avgjørende for om skriftlige kontrakter i framtida er å betrakte som et bindende dokument, eller kun en orientering om arbeidsvilkår som eksisterer bare så lenge arbeidsgiver finner det ønskelig.

Et tap kan altså bety at arbeidstakerne i framtida må gå nøye gjennom sine arbeidsavtaler for å klarlegge om alle sider av ordningene beskrevet i arbeidsavtalen virkelig er rettigheter - også fram i tid.

Bakgrunnen for rettstvisten var at Hakon–gruppen avviklet en pensjonsordning for de ansatte som hadde eksistert siden 1978. Begrunnelsen for å avvikle pensjonsordningen var at Hakon Nord AS ble fusjonert med Hakon Detalj AS. Dette på tross av at de to har samme eiere.

Regionkontorleder i Midt-Norge, Øyvind Haagenstad, har tidligere kalt denne fusjonen for ”en ren slakt av pensjonsavtalen”. De ansatte ble senere tilbudt å betale inn premien individuelt, noe som ville koste dem alt fra vel 6.000  til 49.000 kroner i året.

Arbeidsgiverne har på sin side beskrevet pensjonsordningen som om den var en uforpliktende ”gave” fra deres side.

Delt begrunnelse
I byretten delte retten seg i sin begrunnelse for kjennelsen som frifant arbeidsgiverne. Flertallet, de to meddommerne, konkluderte med at pensjonsavtalen er falt bort som følge av fusjonen. Det kan altså virke som om meddommerne mener at det var inngått en bindende avtale.

Rettens formann begrunnet imidlertid frifinnelsen av arbeidsgiverne med at det ikke var er inngått noen pensjonsavtale. Han mente at ”den lange tiden som har gått” alene ikke kunne være avgjørende for om det var inngått en avtale eller ikke.
 Anken fra Handel og Kontor i Norge betyr at man finner de juridiske sidene ved saken så prinsipielle og viktige at man er villig til å prøve saken helt opp til Høyesterett dersom man taper i Frostating lagmannsrett.