Enighet i HSH-området

Det er oppnådd enighet i forhandlingene mellom HK og HSH. Et generelt tillegg på kroner 3,- gis til alle, hvorav trinnene fra 1 – 5 økes med kroner 5,-. En viktig nyvinning i avtalen er en egen bestemmelse om lønn under ”pappapermisjon”. Pensjonsspørsmålet er så langt løst gjennom en felles erklæring mellom partene.

09. april 2002

[ Du finner protokollen som link nederst på sida ]

-Sett i forhold til utviklingen i kjøpekraften er dette et av de beste økonomiske oppgjørene vi har gjort, sier forbundsleder Sture Arntzen i en kommentar til resultatet.

Natt til tirsdag 9. april ble partene enige etter å ha forhandlet i en uke siden 2. april. I hele perioden har forhandlingene vært preget av liten framdrift i alle de viktige sakene. HSH fremmet også sterke motkrav i forbindelse med lønnsforhandlingene.

Dette er de viktigste punktene det nå er oppnådd enighet om:ØkonomiGenerelt tillegg på kroner 3,- gis til alle. Trinn 6 økes med kroner 3,- (488,-/mnd). Trinnene fra 1 – 5 økes med kroner 5,- (813,-/mnd). Fagbrevtillegget heves fra dagens kroner 5,- til kroner 6.-. Ytterligere til kroner 7,- fra 1. april 2003. Fagbrevtillegget vil da utgjøre 1.138,-TjenestepensjonDet er inngått en erklæring i spørsmålet om tjenestepensjon. Erklæringen går kort fortalt ut på at partene oppfordrer sterkt til at det på den enkelte bedrift etableres lokale ordninger knyttet til tjenestepensjon og forsikringsordninger. Dette spørsmålet skal også partene lokalt nå drøfte alle sider av i løpet av første avtaleår. Viktig her er at erfaringene med de drøftelser som nå skal gjøres lokalt, trekkes inn i forhandlingene for 2. avtaleår.Ubekvemstillegg (UB)Denne ordningen endres ikke i forhold til gjeldende avtale.LønnsgarantiordningenDet er enighet om at denne ordningen skal videreføres som før i neste tariffperiode. OmsorgspermisjonEn ny bestemmelse gir etter nærmere regler "pappapermisjon" med full lønn i 2 uker til ansatte med minst 1 års ansiennitet.Andre endringerDet er flere endringer ut over dette. Blant annet er det blitt forbedrede ordninger i forhold til etterlønn og klargjøringer i forhold til ansiennitets- og arbeidstidsbestemmelsene. FelleserklæringerDet er inngått felleserklæringer i forhold til et åpent arbeidsliv hvilket betyr at man skal motarbeide diskriminerende holdninger mot utsatte grupper på arbeidsplassen. Det er også inngått en felleserklæring i forhold til arbeidsforholdet "post i butikk".Viktige endringer innen de bransjevise avtaleneNår det gjelder de bransjevise avtalene er det verdt å merke seg at det innen Forlagsavtalen er inngått en bestemmelse som fra nå av etter nærmere retningslinjer gir rett til avlønning ut over minstelønnssatsene.

I bransjeavtalen for advokatvirksomheter er det inngått en bestemmelse som gir rett til å ha med seg en rådgiver i lønnsforhandlinger med arbeidsgiver.

Når det gjelder Vikarbyråavtalen, videreføres denne.

Avtalen er toårig, med reguleringsbestemmelse for 2003.UravstemningForhandlingsresultatet går nå ut til uravstemning. Alle endringene i den enkelte avtale med forklaringer vil gå ut sammen med stemmemateriellet. Forhandlingsutvalget anbefaler medlemmene å stemme ja. Fristen for innsendelse av stemmeseddel til regionkontoret er 10. mai.