Enighet om Landsoverenskomsten

Tirsdag kveld 16. april ble det oppnådd enighet i forhandlingene mellom HK og SamFo. Et generelt tillegg på kroner 3,- gis til alle, det gis et lavtlønnstillegg på kroner 2,- på trinnene 1 – 5. I likhet med HSH-området gir en egen bestemmelse i avtalen lønn under ”pappapermisjon”.

16. april 2002

[ Du finner protokollen som link nederst på sida ]

Partene har forhandlet siden mandag. Forhandlingene har vært preget av en god tone mellom partene, skjønt SamFo i likhet med HSH også fremmet sterke motkrav i forkant av forhandlingene.

Dette er de viktigste punktene det nå er oppnådd enighet om:ØkonomiEt generelt tillegg på kroner 3,- gis til alle. Et lavtlønnstillegg på kroner 2,- gis på trinnene 1 – 5. Dette gir følgende utslag: Trinn 1-5 øker med kroner 813,- per måned. Trinn 6-15 øker med kroner 488,- per måned. Trinn 16 øker med kroner 833,- per måned. Trinn 17-21 øker med kroner 488,- per måned.

Faglærte øker tillegget på timesatsen fra kroner 5,- til 6,-. Fra 1. april 2003 øker tillegget til kroner 7,- per time.

TjenestepensjonDet er inngått en erklæring i spørsmålet om tjenestepensjon. Erklæringen går ut på at partene oppfordrer sterkt til at det på den enkelte bedrift etableres lokale ordninger knyttet til tjenestepensjon og forsikringsordninger. Dette spørsmålet skal også partene lokalt drøfte alle sider av i løpet av første avtaleår. Viktig her er at erfaringene med de drøftelser som nå skal skje lokalt, trekkes inn i forhandlingene for 2. avtaleår.Ubekvemstillegg (UB)Denne ordningen endres ikke i forhold til gjeldende avtale.LønnsgarantiordningenDet er enighet om at denne ordningen skal videreføres som på samme måte i neste tariffperiode. OmsorgspermisjonEn ny bestemmelse gir etter nærmere regler "pappapermisjon" med full lønn i 2 uker til ansatte med minst 1 års ansiennitet. Denne bestemmelsen er en nyvinning.SkiftarbeidDenne bestemmelsen har fått nye formuleringer og er dermed blitt enklere å praktisere. Endringer og innføring av skiftordninger betinger enighet med de tillitsvalgte. Bedriften kan med andre ord ikke ensidig gjennomføre slike ordninger mot de tillitsvalgtes vilje. Avtale om avspasering av skifttillegg kan fremdeles avtales, men denne avtalen skal godkjennes av partene sentralt.Andre endringerDet er flere endringer ut over dette. Blant annet er det blitt forbedrede ordninger i forhold til etterlønn ved dødsfall og klargjøringer i forhold til ansiennitets- og arbeidstidsbestemmelsene.

Matpengesatsen i forbindelse med overtidsarbeid osv er økt til kroner 75,-

FelleserklæringerDet er inngått felleserklæringer om et flerkulturelt arbeidsliv, hvilket betyr at man skal motarbeide diskriminerende holdninger mot utsatte grupper på arbeidsplassen. Det er også inngått en felleserklæring i forhold til arbeidsforholdet "post i butikk",Avtalen er toårig, med reguleringsbestemmelse for 2003.UravstemningForhandlingsresultatet går nå ut til uravstemning. Alle endringene i avtalen med forklaringer vil gå ut sammen med stemmemateriellet. Forhandlingsutvalget anbefaler medlemmene enstemmig å stemme ja. Fristen for innsendelse av stemmeseddel til regionkontoret er 16. mai.