Enighet om Lederoverenskomsten

Det er oppnådd enighet i forhandlingene mellom HK og SamFo om lederoverenskomsten. Basislønna heves fra kroner 238.000,- per år til kroner 256.000,-.

16. april 2002

[ Du finner protokollen som link nederst på sida ]

Tirsdag kveld 16. april ble partene enige etter å ha forhandlet siden mandag. Det var stort sprik mellom partene, ikke minst når det gjaldt basislønna. Forhandlingene ble koblet med Landsoverenskomsten for slik å stå sterkere sammen overfor motparten. Kravet var at både ledere og ansatte skulle bli ferdig forhandlet til samme tid, alternativt gå til mekling sammen.

Dette er de viktigste punktene det nå er oppnådd enighet om:ØkonomiDet gis et generelt tillegg på kroner 3,- per time til alle uansett nåværende lønn.

Basislønna heves fra kroner 238.000,- til 256.000,-. (Det generelle tillegget inkludert.)

Eget utvalg for å se på lønnsbestemmelseneInnen utgangen av 2003 skal et eget utvalg bestående av 3 personer fra hver av partene ha en gjennomgang av hvordan lønnbestemmelsene i bransjen virker i forhold til konkurranseforholdene og butikkstrukturen i bransjen. TjenestepensjonDet er inngått en erklæring i spørsmålet om tjenestepensjon. Erklæringen går kort fortalt ut på at partene oppfordrer sterkt til at det på den enkelte bedrift etableres lokale ordninger knyttet til tjenestepensjon og forsikringsordninger. Dette spørsmålet skal også partene lokalt nå drøfte alle sider av i løpet av første avtaleår. Viktig her er at erfaringene med de drøftelser som nå skal gjøres lokalt, trekkes inn i forhandlingene for 2. avtaleår.OmsorgspermisjonEn ny bestemmelse gir etter nærmere regler "pappapermisjon" med full lønn i 2 uker til ansatte med minst 1 års ansiennitet. Denne bestemmelsen er en viktig nyvinning.Andre endringerDet er flere små endringer ut over dette. Blant annet er det blitt forbedrede ordninger i forhold til etterlønn ved dødsfall.FelleserklæringerDet er inngått felleserklæringer om et flerkulturelt arbeidsliv, hvilket betyr at man skal motarbeide diskriminerende holdninger mot utsatte grupper på arbeidsplassen. Avtalen er toårig, med reguleringsbestemmelse for 2003.UravstemningForhandlingsresultatet går nå ut til uravstemning. Alle endringene i avtalen med forklaringer vil gå ut sammen med stemmemateriellet. Forhandlingsutvalget anbefaler medlemmene enstemmig å stemme ja. Fristen for innsendelse av stemmeseddel til regionkontoret er 16. mai.