Enighet om ny luftfartsoverenskomst

Først onsdag morgen 19. juni etter sju timer på overtid ble det oppnådd enighet i meklingen mellom Handel og Kontor i Norge og Flyselskapenes Landsforening om en ny luftfartsoverenskomst. Et godt lønnsresultat, rettigheter for deltidsansatte og pappapermisjon er essensen i resultatet.
HK-NYTT: -ET MEGET GODT RESULTAT

19. juni 2002

Enigheten ble oppnådd nærmere sju timer på overtid. Forhandlingsleder Egil Chr. Bøckmann karakteriserer resultatet som et gjennombrudd:

-Vi har fått en bransjeoverenskomst for ethvert selskap innenfor norsk luftfart. Det vil sikre enhetlige og gode vilkår for alle våre medlemmer i de ulike selskapene, sier han.

Merk: Avtalen er helt ny innen luftfartsbransjen og kan ikke sammenlignes med tidligere avtaler. Dette viser nok en gang at HK er et foregangsforbund innen luftfarten. Vi gjengir hovedtrekkene i avtalen her: Økonomi/lønnssystemDet er enighet om at lønnsbestemmelsene har fire garantisatser knyttet til de lokale lønnssystemene. Disse skal være fastlagt etter arbeidsoppgaver/innhold. Innplassering av stillingene skal på en objektiv vurdering. De fire garantisatsene sikrer en skikkelig grunnlønn.

Garantisatsene har basis i formelle utdanningskrav, eventuelt opparbeidet kompetanse. Det skal foretas årlige lønnsreguleringer mellom de lokale partene og ansiennitetstillegg skal avtales lokalt.

Eksempel: En begynnerlønn for en ansatt i stilling som krever fullført videregående skole får en garantisats i lønnssystemet på kroner 17 000,- i måneden når vedkommende begynner i stillingen. Ansiennitetstillegg, eventuelle personlige tillegg, skifttillegg etc kommer oppå dette.

Generelt lønnstillegg til alle medlemmer blir kroner 2,75 per time, 447,- per måned.

Avtalen har retningslinjer for eventuell individuell lønnsregulering, også for lederstillinger.

Matpengesatsen i forbindelse med overtidsarbeid blir etter nærmere retningslinjer på kroner 63,- SkifttilleggSkifttillegget skal beregnes og utbetales som faste månedelige beløp, og beløpet beregnes ved å multiplisere det totale antall veide timer per måned med kroner 47,- per veiet time. DeltidsansettelserDette er et vesentlig gjennombrudd i avtalen. Bestemmelsene som er inngått bryter helt med arbeidsgiversidens ønske om mer deltidsarbeid slik de fikk igjennom med to av klubbene i SAS. Bedriften skal nå føre en liste som viser antallet registrerte overtids- og mertidstimer per uke for den enkelte arbeidstaker. Partene kan oppta drøftinger om overtids- og mertidsbruken dersom den viser et permanent behov for arbeidskraft. Deltidsansattes fortrinnsrett til utvidelse av sin arbeidstid og rett til full stilling er fastslått.PersonopplysningerUtforming og igangsetting av måling og registrering må drøftes med tillitsvalgte før det innføres. Den enkelte har reservasjonsrett i samsvar med reglene i personopplysningsloven.PappapermisjonDette er nok et gjennomslag for HK. Handel og Kontor har som første avtale innenfor luftfarten fått gjennomslag for denne viktige sosiale bestemmelsen. Fedre får nå i forbindelse med fødsel og adopsjon rett til to ukers omsorgspermisjon med full lønn.TjenestepensjonSpørsmålet omkring tjenestepensjon skal drøftes i henhold til avtalen som er inngått mellom TBL og Fellesforbundet.

I andre avtaleår skal Handel og Kontor i Norge igjen forhandle om lønnssatsene og generelle tillegg i avtalen.

UravstemningDet er enighet om flere bestemmelser enn dette. Meklingsresultatet går nå ut til uravstemning. Avtalen med forklaringer vil gå ut sammen med stemmemateriellet. Forhandlingsutvalget anbefaler medlemmene enstemmig å stemme ja. Fristen for overlevering av resultatet til Riksmeklingsmannen er satt til 5. august.