Forbundsvist oppgjør

LOs representantskap vedtok i dag (5/2) retningslinjene for tariffoppgjøret 2002. Forbedret kjøpekraft, pensjonsreformer, målrettet innsats for langtidsutdannete LO-medlemmer og garantiordninger er blant de sakene som ble vedtatt.

05. februar 2002

Ikke uventet har representantskapet i LO gått inn for et forbundsvist oppgjør hvilket igjen åpner for at alle HKs tariffavtaler nå skal revideres. Oppgjørsformen er dermed i tråd med det tariffpolitiske rådet som HKs nyopprettede Faglige Forum vedtok på sitt møte 17. januar. Der het det at de satsningsområdene HK mener er viktigst best lar seg innpasse i en forbundsvis oppgjørsform.

Sentral lønnsdannelse
LOs representantskap avviser i likhet med HK desentralisert lønnsdannelse slik arbeidsgiverne gjennom blant annet NHOs eget program har gått inn for. –Et forhandlingssystem der ”alle skal være sin egen lykkes smed” er uforenelig med arbeiderbevegelsens grunnholdninger, sa LOs leder Gerd Liv Valla blant annet i sin innledning for representantskapet. Valla gjorde det klart at hun ikke har tro på at noen arbeidstakergrupper ville vinne på et slikt system over tid.

Pensjon
Både HKs tariffpolitiske uttalelse og LOs representantskap viser til at folketrygden i dag ikke ivaretar de pensjonsforpliktelser det opprinnelig ble lagt opp til. De fleste av HKs medlemmer vil i dag bare være dekket av folketrygden og AFP når yrkeslivet er over. HKs siktemål er derfor i henhold til sin uttalelse i Faglig Forum å innføre foretakspensjon. LOs representantskap åpner i sin tariffpolitiske uttalelse i dag for at ”det reises krav om pensjonsordning i tillegg til Folketrygden i de enkelte avtaleområder betalt av arbeidsgiver”. Dermed er det åpnet for krav om foretakspensjon som en del av avtaleverket under vårens lønnsoppgjør.

Fleksibilisering og arbeidstid
-Bedriftene må finne seg i å betale for ubekvem arbeidstid, sa Valla blant annet i sin tale til representantskapet og slo fast at LO ikke er mot fleksibilisering, så sant dette skjer på arbeidstakernes premisser og ikke gjennom at ”arbeidsgiverne dikterer betingelsene for fleksibel er arbeidstid,” slik hun uttrykte det. Representantskapet sier at erklæringene fra regjeringen om konkurranseutsetting, adgang til handel døgnet rundt og svekket regelverk på arbeidstakernes bekostning står i klar motsetning til trepartssammarbeidet.

Uttalelsen fra representantskapet i dag avviser imidlertid LO-kongressens krav om 35 timers arbeidsuke og 7 timers arbeidsdag som tariffkrav under vårens oppgjør. De viser til at ytterligere to feriedager i år vil fases inn som en del av tariffoppgjøret i 2000. Dermed er femte ferieuke som arbeidstidsreform allerede på plass i inneværende år.

Lavtlønnsgrupper og utdannelsesgrupper
Både LO-lederen i sin innledning og uttalelsen fra representantskapet trekker den vanskelige balansegangen mellom å gjennomføre et lavtlønnsoppgjør med uttelling for langtidsutdannede.

–De som tar utdanning skal ikke tape på det, sa Valla, men slo fast at dette kravet gjelder medlemmer som er kommet dårlig ut i forhold til kostanden ved å ta utdanning. –Det gjelder ikke de som uansett hvor høy lønna deres er skal ha mer, la hun til.

Om lavtlønnsgruppene sa hun at det finnes mange slags urettferdighet, men det å ikke kunne leve av lønnen i en fulltidsjobb er den største urettferdigheten. I uttalelsen fra representantskapet omtales det som uakseptabelt at det i avtaledekkede områder finnes lønn helt ned til 200 000 kroner i året.

Linker:
LO lederens innledning