Hovedavtaleforhandlingene med AAF utsatt

Hovedavtaleforhandlingene med AAF er utsatt til våren 2003. I mellomtiden skal et utvalg utrede konsekvensene av at organisasjonsplikten i avtaleområdet bortfaller.

10. juni 2002

Forhandlingene med Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) ble ført onsdag 22. mai og fredag 7. juni i HKs lokaler. Forhandlingene har vært til dels kompliserte, mest som en følge av Høyesteretts dom i 2000 som praktisk talt fjernet alle former for organisasjonsplikt.

I følge dommen kan arbeidsgiver nå kun kreve organisasjonsplikt for enkelte arbeidstakere som har stillinger hvor organisasjonspolitisk syn og organisasjonstilknytning anses å ha betydning for å fremme organisasjonens formål.

Partene ble som en følge av dette enige om å nedsette et utvalg som skal utrede konsekvenser vedrørende opphevelse av organisasjonsplikten, innføring av alle former for streikerett og alternative tvisteløsningsmekanismer.

Utvalgets arbeid skal være ferdig senest 1. april 2003, og i påvente av dette er altså hovedavtaleforhandlingene også utsatt.