Lønnsoppgjøret utsettes

De tillitsvalgte i Vinmonopolet som har nedlagt sine verv vil fortsatt ikke gjenoppta disse etter et møte med administrerende direktør Knut Grøholt i går torsdag. Det er imidlertid satt i gang en prosess med sikte på å bygge opp tillitsforholdet igjen.

01. mars 2002

Det er de tillitsvalgte i Funksjonærklubben Vinmonopolet (FKV) som tirsdag 5. februar valgte å nedlegge sine tillitsverv. Reaksjonen fra de tillitsvalgte har utspring i en grunnleggende mistillit til ledelsen. Det har vært gjort forsøk på å rette opp i tillitsforholdet før den 5. februar, men da uten å lykkes. Kravet fra FKV er blant annet at klubben i fremtiden ikke må forholde seg til personaldirektøren når han opptrer som representant for bedriften.

Klubben har over 900 medlemmer og konsekvensen av har vært at de ansattes representanter i utvalg og prosjekter trekkes ut. Oppsatte årsmøter og styremøter for klubben har tilsvarende vært avlyst.

Åpner for en prosess
Etter initiativ fra Handel og Kontor i Norge ble det torsdag 28. februar avholdt møte mellom de tillitsvalgte som har nedlagt vervene sine og administrerende direktør Knut Grøholt. Det tillitsvalgte var representert ved klubbledere i regionene samt hovedtillitsvalgt. Etter møtet med administrerende direktør er det nå besluttet at de tillitsvalgte fortsatt ikke gjenopptar vervene sine. Det er imidlertid åpnet for å starte en prosess med sikte på å bygge opp tillitsforholdet igjen. Klubben disponerer normalt 10 dager i uken for tillitsmannsarbeid. Disse dagene vil nå bli brukt på denne prosessen.

Lønnsoppgjøret
Handel og Kontor i Norge tar parallelt med dette sikte på en utsettelse av lønnsoppgjøret. Det er i forbundet en klar oppfatning av at sentrale lønnsforhandlinger ikke kan foregå uten at man har et intakt tillitsmannsapparat med forhandlingsevne - og vilje - til å føre reelle forhandlinger med motparten. Herunder er naturlig nok tillit til arbeidsgivernes representanter grunnleggende.

Det vil derfor bli tatt initiativ overfor LO-Stat og arbeidsgiverorganisasjonen NAVO for å forhøre seg om en mulig utsettelse av lønnsforhandlingene. HK regner med at dette vil la seg gjøre, og vil komme tilbake med datoer.

Avslutningsvis finner vi det viktig å informere om at klubbens avdeling, Vin og Brennevinsfunksjonærenes Forening (VBFF) fortsatt er intakt. Spørsmål, henvendelser og lignende kan rettes til avdelingens leder ved Turid Sundsetvik, telefon 92 40 94 87.

Spørsmål fra pressen kan rettes til:
Informasjonssekretær Ove Magnus Halkjær, telefon 90854418 / 23061214