Vurderer kontakt med statsråden

Stemningen blant de tillitsvalgte i Funksjonærklubben i Vinmonopolet (FKV) blir stadig mer amper. Siden torsdag 7. februar har de tillitsvalgte nedlagt sine verv. Handel og Kontor vurderer nå å ta kontakt med statsråden.

21. februar 2002

Det er en grunnleggende mistillit mellom de ansatte og personaldirektøren som er årsaken til de tillitsvalgtes reaksjonsform. Ved flere konkrete eksempler har Vinmonopolet ikke forholdt seg til lov- og avtaleverket og de har valgt en arbeidsform som i praksis setter de tillitsvalgte ute av spill.

-Vinmonopolet ”gir blaffen”
Den øvrige toppledelsen i Vinmonopolet er godt kjent med de tillitsvalgtes synspunkter på arbeidsforholdene, men har ikke grepet inn i situasjonen. Dermed har de så langt heller ikke bidratt positivt til å få slutt på konflikten som er oppstått.

- For oss kan det se ut som ledelsen i Vinmonopolet "gir blaffen" og forholder seg om ingenting har hent, sier faglig sekretær i HK Karin Solum om situasjonen. Selv samarbeidsorganer og prosjektarbeid fortsetter som før, legger hun til.

Torsdag 28. februar har hun kalt inn de tillitsvalgte som har nedlagt vervene sine til et møte i forbundets lokaler. På dagsorden står den aktuelle situasjonen og hvilken strategi de skal jobbe etter videre.

Allerede den 29. januar henvendte Handel og Kontor seg i brevs form direkte fra forbundets valgte ledelse til administrerende direktør Knut Grøholt. Der gikk forbundet gjennom situasjonen og skrev blant annet:

”Vi tillater oss å sitere  Hovedavtalen mellom LO Stat og NAVO hvor det står i § 28 ”er enige om nødvendigheten av et godt og tillitsfullt forhold mellom ledelsen og de ansatte ved deres tillitsvalgte”, og vi tillater oss å be om at du  medvirker til at det kan skje endringer i samarbeids- og forhandlingsklimaet, slik at de tillitsvalgte kan bruke tid og ressurser på de viktige saken dere og vi står overfor.”

Brevet er så besvart via telefonkontakt, men uten positive følger.

Lønnsoppgjøret foreløpig utsatt
Handel og Kontor i Norge står overfor et lønnsoppgjør hvor HK har egen tariffavtale med arbeidsgiverorganisasjonen NAVO. Forbundet er svært bekymret for oppgjørets gang, og om man ved avtalerevisjonen har tillitsvalgte i funksjon som kan stille opp i blant annet forhandlingsutvalgets arbeid. Slik situasjonen er nå, har Handel og Kontor valgt å utsette forberedelsene til oppgjøret.

Kontakt med statsråden
Dersom situasjonen ikke bedrer seg innen kort tid vil forbundet ta kontakt med sosialminister Ingjerd Schou. Dette for å se hva departementet som øverste leder for Vinmonopolet kan bidra med.