En aktiv næringspolitikk

Bransjerådet HK Industri ser med dyp bekymring og stor uro på den stagnasjon og tendenser til nedbygging og utflagging av tradisjonell industri vi er vitne til.

13. februar 2003

Skal vi bevare og utvikle vår økonomiske handlefrihet, og trygge vår velferd på sikt, må vi ha en sterk verdiskapende industri som er i stand til å overleve i en stadig økende konkurranse.

Mange små lokalsamfunn står i fare for å bli rasert hvis ikke politiske myndigheter tar aktive grep. Det hjelper lite å stole på et stramt budsjett som eneste virkemiddel for å få bukt med høy kronekurs og ditto rentenivå.

Vi har tradisjon i dette landet med en solidarisk lønnspolitikk. Det er ikke våre medlemmers lønnsvekst som er årsaken til at det går så galt med norsk industri.

Politikerne må være villige til å ta i bruk aktive virkemidler for å sikre den produktive/verdiskapende delen av norsk næringsliv. Bedre rammevilkår og langsiktig tenking er viktige nøkkelord her.

Vi ber ikke om ”subsidier”, men det må finnes økonomiske virkemidler å sette inn slik at konkurransevilkårene blir like.

I disse tider med stor knapphet på energi og høye strømpriser, vil vi også sterkt oppfordre politikerne til aktivt å bidra til at vi også kan ta i bruk vår egenproduserte naturgass innenlands.

Bygging av gassvarmeverk vil føre til positive ringvirkninger. Forskning og utvikling av teknologi som resulterer i miljøvennlige energikilder, og nye arbeidsplasser må prioriteres.

Politikere, tenk over hvilke bedrifter og arbeidsplasser som sterkest bidrar til å trygge og utvikle landets økonomi. Vær aktivt med og ta vare på disse arbeidsplassene!