En ny sammensetning av Stortinget må til!

Foreningen for luftfart og reiseliv (FLR) har vedtatt to uttalelser. Både om Stortingets sammensetning og vilkårene i reiselivsbransjen. Du finner begge uttalelsene her.

24. mars 2003

Uttalelse:

En ny sammensetning av Stortinget må til!

I over hundre år har fagbevegelsen arbeidet for å fremme faglige rettigheter og velferdsordninger som skal være til det beste for enkeltmennesket i det norske samfunnet.

Stortingsflertallet har startet et massivt angrep på disse rettighetene. Blant annet:

  • har de endret arbeidsledighetstrygden slik at perioden er redusert fra 156 til 104 uker
  • de har økt karensdagene ved oppsigelse eller permitteringer fra 3 til 5 dager
  • de har fjernet retten til feriepenger på arbeidsledighetstrygden. Dette medfører en ytterlig reduksjon av inntekten ved arbeidsledighet på 15 000 til 20 000 kroner.
  • de har hevet inntekstgrunnlaget for å få dagpenger fra 1,25 ganger grunnbeløpet til 1,5. Det betyr at du må ha en årsinntekt på 81 255 kroner for å få dagpenger.
  • de har redusert grunnlaget for de deltidsansatte til å få dagpenger. Arbeidsreduksjonen må nå være minst 50 % for å få dagpenger.

Regjeringen har med Framskrittspartiets støtte fått gjennomslag for heving av grensen for bruk av overtida fra 200 til 400 timer årlig. Samtidig kan bedriftene inngå individuelle avtaler med de ansatte. Dermed mister de tillitsvalgte muligheten til påvirkning av, og kontroll med, overtidsbruken.

Dette er noen få eksempler på hva regjeringen med Fremskrittspartiets hjelp har klart å få igjennom i Stortinget i løpet av et år.

Fagforeningen for Luftfart og Reiseliv tar på det sterkeste avstand fra den brutaliseringen som nå skjer i arbeidslivet. Vi starter dermed arbeidet for å få en annen sammensetning av Stortinget i 2005.

-------------------------
Kontaktpersoner ved spørsmål:
Peggy Hessen Følsvik, telefon 48075807
Nina Pettersson-Fox, telefon 92811324