Hvordan ivareta praktiserte goder?

Har du praktiserte goder på din bedrift og hvordan unngår du at disse fjernes med et pennestrøk? Det er tema for dagskonferansen Handel og Kontor region Midt-Norge arrangerer mandag 3. februar.

09. januar 2003

Hakongruppen gjennomførte i 1999 en intern omorganisering av konsernet. I forbindelse med dette ønsket Hakongruppen å avvikle en kollektiv pensjonsordning og en tariffavtale.

Arbeidstakerne motsatte seg dette, og tvisten endte med dom i henholdsvis Høyesterett der Hakongruppen fikk medhold i at pensjonsavtalen kunne avvikles, og Arbeidsretten der Handel og Kontor fikk medhold i at tariffavtalen skulle bestå.

Høyesterett la i sin dom vekt på arbeidstakernes opptreden. Det er derfor nødvendig med en gjennomgang av tillitsvalgtes rolle i forhold til spørsmålet om individuelle rettigheter i arbeidsforhold.

HANDEL OG KONTOR INVITERER DERFOR TIL DAGSKONFERANSE

MANDAG 3. FEBRUAR 2003 KL. 10.00-16.00
RICA HELL HOTELL, STJØRDAL

Det vil bli servert lunsj.

I utgangspunktet er medlemmer i region Midt-Norge invitert. Reiseutgifter og eventuelt tapt arbeidsfortjeneste for medlemmer her, dekkes av regionkontoret i Midt-Norge etter gjeldende regler.

Dersom det er tillitsvalgte i andre regioner som er interessert i å delta, er imidlertid også disse invitert. Dette må da skje mot selvkostprinsippet, eller etter avtale om godtgjøring med sitt eget regionkontor, forening eller klubb.

Nærmere informasjon/påmelding ved henvendelse regionkontoret i Midt-Norge:
Telefon 73 80 73 50, faks 73 80 73 60
Eller epost: unnis.hk@loit.no
Frist: innen 24. januar.