Innstramninger i reglene for utbetalinger av dagpenger

Stortingets flertall bestående av regjeringspartiene og Frp har som ventet vedtatt innstramninger i reglene for utbetaling av dagpenger ved arbeidsledighet. Under følger en kortfattet oversikt over de nye reglene gjeldende fra 1. januar 2003.

06. januar 2003

-Kravet til minsteinntekt økes fra 1 1/4 G til 1 1/2 G.
For å få rett til dagpenger må den arbeidssøkende i det sist sluttede kalenderår hatt en inntekt på minimum 1 ½ ganger folketrygdens grunnbeløp (G). G er for tiden kr 54 170,-.
 
-Ventetiden for å få dagpenger økes fra 3 til 5 dager.
Dette innebærer at en arbeidssøkende ikke vil få dagpenger før vedkommende har vært meldt arbeidssøkende i minst 5 av de siste 10 dagene.  Medlemmer av Handel og Kontor vil i imidlertid etter nærmere retningslinjer få en delvis refusjon. Blant annet må du ha vært medlem av HK i minst ett år.
 
-Lengden på Atrygd senkes fra 156 uker til 104 uker.
Tidligere har arbeidssøkende kunne fått Atrygd for inntil 156 uker (3 år), dette er nå senket til 104 uker (2 år).
 
-Ferietillegget fjernes.
Tidligere fikk de som hadde mottatt dagpenger mer enn 8 uker i løpet av et kalenderår, et ferietillegg på 9,5 av de dagpengene som utbetalt i kalenderåret. Denne ordningen er nå fjernet.
 
-Endringen i stillingsprosenten økes fra 40 til 50 % (dvs. arbeidstiden må reduseres med minst 50 % for å få dagpenger.
For å ha rett til dagpenger, må den ordinære arbeidstiden være redusert minst 50 %. Dette er også av betydning for de som blir permitterte. Permittering på mindre enn 50 % vil innebære at den permitterte ikke vil ha krav på dagpenger.
 
Et av forslagene som lå i regjeringens opprinnelige forslag, ble ikke vedtatt. Det var forslaget om at arbeidsgiver ved permittering skulle ha lønnsplikt til 20 dager, mot dagens ordning med 3 dager (ved 100 % permittering).