Mellomoppgjøret AAF/HK

Tirsdag 19. august ble det avholdt møte i tvistnemnda opprettet i henhold til Hovedavtalen mellom HK/AAF. Til behandling forelå interessetvist ved revisjon av Landsoverenskomstens 2. avtaleår. Bakgrunnen for møtet var at partene ikke å kom til enighet under forhandlingene som ble holdt 6. juni.

20. august 2003

Fra møtet i tvistenemnda foreligger nå følgende protokoll:

- - - - - -

Til behandling forelå interessetvist ved revisjon av Landsoverenskomstens 2. avtaleår. Under nemndas forhandling beveget partene seg i retning av hverandres posisjoner. Da nemnda skulle gå til votering forelå et forslag fra HK om at kravet om ett lønnstrinn i lønnsgruppene 1-6 først skulle gjøres gjeldende fra 1. oktober 2003.
Fra AAF forelå revidert tilbud om at i tillegg til det opprinnelige tilbud på ett lønnstrinn til alle i lønnsgruppe 1 og 2, samt ett lønnstrinn i lønnsgruppe 3 for ansiennitetsårene 0 til og med 4, skal det også gis ett lønnstrinn i tillegg til lønnsgruppe 4 og 5, ansiennitetsår 0-3, og i lønnsgruppe 6, ett lønnstrinn for ansiennitetsårene 0-2.
De to forslagene ble tatt opp til votering i nemnda.
Tove Haug, Fritz P. Johansen og Eystein F. Husebye stemte for AAF's reviderte tilbud. Karin Solum og Egil Chr. Bøckmann stemte for HK's forslag.
Med dette er det vedtatt med 3 mot 2 stemmer at AAF's reviderte tilbud skal gjøres gjeldende for Landsoverenskomsten fra 1. mai 2003.