Spesielt vekt på lavlønte

Spillerommene er små og hensynet til den økende arbeidsledigheten vil virke dempende på årets lønnskrav. LO vil likevel legge spesielt vekt på de lavlønte under årets mellomoppgjør. I dag vedtok LOs representantskap sin uttalelse foran tariffoppgjøret.

25. februar 2003

Mellomoppgjøret er formelt sett en videreføring av fjorårets tariffkrav og mye av grunnlaget for forhandlingene er dermed allerede lagt. Det skjedde under fjorårets oppgjør i form av en egen reguleringsbestemmelse. I motsetning til tidligere mellomoppgjør, er det denne gangen også tatt inn en egen bestemmelse om tjenestepensjon i privat sektor. Kravet og drøftelsene om tjenestepensjon kommer dermed inn som et annet moment under vårens lønnsoppgjør.

Men det inntektspolitiske samarbeidet mellom arbeidstakerne, arbeidsgiverne og myndighetene som ble inngått i forrige måned vil utvilsomt legge begrensninger på årets lønnskrav.

Arbeid til alle
I representantskapets uttalelse gjøres det klart at den store utfordringen for fagbevegelsen er den økende arbeidsledigheten og situasjonen i industrien. Oppgjøret vil dermed ta utgangspunkt i den konkurranseutsatte delen av næringslivet, heter det. At dette vil virke dempende på lønnskravene også i de øvrige sektorene i næringslivet er utvilsomt.

Noen ensidig moderasjon er det imidlertid ikke snakk om, og det gjøres klart i uttalelsen: ”Dersom arbeidsgiversiden svikter nok en gang, må regelendringer vedtas for åpenhet og at selskapenes høyere organer kan føre bedre kontroll med styrenes håndtering av lederlønninger,” heter det i vedtaket.

Pensjon
Avtalen i fjor forutsatte lokale drøftinger i spørsmålet om tjenestepensjon. Dette skal i år følges opp, og representantskapet gjør det klart at siktemålet er tjenestepensjon for alle LOs medlemmer. Disse må gjøres best mulig gjennom avtalefesting, heter det, og det pekes på at avtalefesting av pensjonen er et viktig middel for å hindre konkurranseutsetting og privatisering på bekostning av de ansattes pensjoner. LO avviser i sin uttalelse alle forsøk på å svekke de offentlige tjenestepensjoner.

Det inntektspolitiske samarbeidet
LO-leder Gerd-Liv Valla brukte mye av tiden sin i sin innledning på den økende ledigheten, og dette gjenspeiles også i grunnlaget for mellomoppgjøret som representantskapet i dag vedtok. I følge Valla kan man i verste fall regne med en ytterligere økning i ledighetstallene på 40 000, og i beste fall ”bare” 10 000 flere ledige. Valla gikk i innledningen sin i rette med de som kritiserer LOs samarbeid med regjeringen og slo fast at LO ikke inngår noe slikt samarbeid for å være ”snill”, men derimot fordi LO selv ønsker det.

Hun pekte på fire viktige punkter som regjeringen har forpliktet seg til å jobbe mot:

forsterket innsats for å møte den økende ledigheten

tiltak mot uønsket deltid, heltid skal etter LOs syn være en rettighet, deltid en mulighet

nei til ensidig moderasjon

økt fradrag for fagforeningskontingenten

De politiske kravene nedfelt i representantskapets uttalelse foran lønnsoppgjøret har dermed fått sine egne avsnitt, hvor alle disse temaene berøres. Under pressekonferansen etter representantskapets møte presiserte Gerd-Liv Valla at hun nå forventer at disse punktene følges opp fra regjeringen. –Hvis ikke kan det selvsagt bli vanskelig å fortsette et inntektspolitisk samarbeid hvor det bare er vi som følger opp vår del av avtalen, sa hun.

Les også:
Representantskapets vedtak (LO)
Oppfordrer til kollektiv fornuft (LOnytt)