Stortinget må redde AFP

Handel og Kontor i Norge mobiliserer sammen med en rekke andre forbund for å stoppe regjeringens rasering av AFP-ordningen.

24. oktober 2003

Regjeringen foreslår i forslaget til statsbudsjett for 2004 i realiteten å rasere ordningen med Avtalefestet Pensjon, AFP, ved å avkorte AFP krone for krone mot eventuelle tilleggspensjoner fra arbeidsgiveren.

AFP-ordningen ble innført under lønnsoppgjøret mellom LO og NHO i 1988, og den er utvidet som ledd i etterfølgende oppgjør. I dag gir den en mulighet for verdig avgang fra arbeidslivet etter 40 år og lengre slit i industrien og andre tunge jobber i privat sektor. Ordningen er senere utvidet gjennom lignende avtaler mellom partene i offentlig sektor.

Etter initiativ fra Kjemisk Forbund drøftet ni LO-forbund og lokale fagforeninger som organiserer arbeidstakere i privat sektor situasjonen på et møte 22. oktober. De ni forbundene var Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund, Norsk Arbeidsmandsforbund, Grafisk Forbund, Forbundet for Ledelse og Teknikk, Norsk Transportarbeiderforbund, EL og IT-forbundet, Handel og Kontor og Kjemisk Forbund.

På møtet var det enighet om å samle kreftene og mobilisere med sikte på å støtte LOs arbeid med å få de politiske partiene til å avvise regjeringens forslag under behandlingen i Stortinget. AFP er innført gjennom flere lønnsoppgjør, og finansieringen er i det alt vesentlige kommet i stand gjennom reduserte lønnskrav. Staten økonomiske medvirkning begrenser seg til at den dekker 40 prosent av utbetalingene til de tre eldste av i alt fem årsklasser som nyter godt av ordningen.

Det går fram av proposisjonen fra Sosialdepartementet at Staten, for sin del, bare vil spare 7 millioner kroner ved å stoppe muligheten til å kombinere AFP med tilleggspensjon fra arbeidsgiveren.

De forbundene som deltok på møtet ser på forslaget som et direkte ran av økonomiske goder som de ansatte i privat sektor har oppnådd gjennom en rekke lønnsoppgjør. Ved disse lønnsoppgjørene har også Staten deltatt som part i det inntektspolitiske samarbeidet, og avgitt forpliktende garantier for ordningen fram til 2007. Det var enighet på møtet om at LO og forbundene nå må sette denne saken høyt på dagsorden i forhold til behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.

Representantene for de LO-organiserte i privat sektor har klart oppfattet vekslende regjeringers medvirkning som et uttrykk for at man har ønsket en ordning med verdig avgang for arbeidslivets slitere, inntil man finner en endelig løsning i forbindelse med den bebudete reform av Folketrygden i 2007.

Det er også et faktum at AFP i praksis har medført at mange arbeidstakere er blitt stående lenger i arbeidslivet gjennom AFP-ordningen. Den gir den enkelte mulighet til å ta ett år om gangen, i motsetning til hva som vil være tilfelle med en tilsvarende overgang til uførepensjon.

I en kommentar etter møtet betegner forbundsleder i Kjemisk Forbund, Olav Støylen, det som rent tøv når departementet hevder at ordningen med AFP kombinert med tilleggspensjon bidrar til å presse eldre arbeidstakere ut av arbeidslivet.

- AFP er en fullstendig frivillig ordning for den enkelte arbeidstaker. Men AFP uten tilleggspensjon vil bli så dårlig rent økonomisk, at svært mange ikke vil ha råd til å benytte den. For svært mange vil da alternativet være å søke uførepensjon i stedet. Det blir mange ganger dyrere for Staten. Og det er også et faktum at mange oppfatter AFP som et tilbud til utslitte arbeidstakere om en verdig avgang fra arbeidslivet, i motsetning uførepensjon.

- Jeg har også merket meg, fortsetter Støylen, at regjeringen igjen er ute etter å ramme dem som arbeider i industrien og i privat sektor. De som har laget dette forslaget til lovendring, mangler fullstendig innsikt og forstand om hvordan forholdene er i industrien, med hard arbeidsbelastning og stadig press om omstillinger.

- Dette dreier seg også, avslutter Støylen, om behovet for å kunne planlegge på lang sikt. Det gjelder både for den enkelte arbeidstaker og for bedriftene. Begge har behov for slik langsiktig planlegging.

Ytterligere opplysninger eller kommentarer kan fås av
Forbundsleder Olav Støylen i NKIF
Telefon 23 06 13 46
Mobil 913 50 481