ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING

30. april 2004

Arbeidslivslovutvalgets innstilling er på høring og mange organisasjoner har saken til behandling. Utvalgets flertallsinnstilling vil om det skulle bli vedtatt bli et stort og alvorlig tilbakeskritt for arbeidstakerne i Norge.

På viktige områder vil arbeidsgiverne få mer makt på bekostning av arbeidstakerne. Adgangen til å inngå individuelle avtaler om arbeidstid utover alminnelig arbeidstid, åpner for rovdrift av arbeidstakerne og lengre arbeidstid for mange. Dersom flertallets forslag om opphevelse av begrensningene i arbeidstid for skift, turnus, samt endring i definisjonen for nattarbeid og søndagsarbeid blir vedtatt,  vil dette kunne bety helsefare for mange arbeidstakere.

Det kanskje aller verste med flertallsinnstillingen er forslaget om økt adgang til midlertidige ansettelser. Forslaget går i motsatt retning av det som burde være det riktige, nemlig innstramminger i bruken av midlertidige ansettelser.

Retten til å stå i stilling inntil rettskraftig dom er kanskje den viktigste bestemmelsen i Arbeidsmiljøloven når det gjelder stillingsvern. Flertallet vil ha bestemmelsen bort, dette anser vi som et direkte angrep på en grunnpilar for arbeidstakerne i vårt rettssamfunn.

Det er også en del gode forslag i utvalgets innstilling som fortjener oppslutning, men om flertallets innstilling skulle bli fulgt opp, vil vi få et råere og mer brutalisert arbeidsliv. Det vil ingen tjene på.