Forbundsvist oppgjør

Ikke overraskende blir det forbundsvist oppgjørsform i vårens tariffoppgjør. Det vedtok LOs representantskap i dag 24. februar.

24. februar 2004

LOs tariffpolitiske uttalelse ble i dag vedtatt etter omfattende debatt hvor det ikke var store meningsforskjeller å spore om de store linjene. Det åpnes for at forslagene fra arbeidslivslovsutvalget kan få innvirkning på det kommende tariffoppgjøret. Det er i hovedsak fire hovedområder det legges vekt på i uttalelsen

Pensjon
I uttalelsen heter det at LO går inn for tjenestepersoner til alle, også for de i privat sektor som ikke er dekket av slike ordninger. Representantskapet slår fast at de store forskjellene som i dag finnes av pensjonsordninger ikke kan fortsette. Det åpnes dermed for at pensjonskrav under det kommende tariffoppgjøret utformes med bakgrunn i den enkelte bransje, og at det kan foretas økonomiske avsetninger til tjenestepensjon.

LO går imot svekkelse av dagens tjenestepensjoner og AFP. Representantskapet mener også at ansatte som skifter arbeidsplass eller utsettes for omorganisering må få videreført sine pensjonsordninger.

Lønn og lavlønnsprofil
Tre stikkord oppsummerer lønnskravene fra representantskapet: 1) En generell forbedring av kjøpekraften. 2) Garantiordninger og særskilte tillegg til lavlønte 3) Likelønnsprofil på lokale og sentrale tillegg.

Uttalelsen tar samtidig et oppgjør med både lederlønnsutviklingen og gratispassasjerene som nyter godt av de ordninger LO-medlemmer forhandler fram. LO vil jobbe for at medlemskap skal lønne seg enda mer, heter det.

Utviklingen i arbeidslivet
LOs sekretariat ser med bekymring på utviklingen i arbeidslivet og herunder nevnes pensjonskomisjonenes innstilling og arbeidslivslovsutvalgets innstilling. LO krever at regjeringen følger opp intensjonene i avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA), og konstaterer i sin uttalelse at dette ikke gjøres gjennom forslagene til et svekket stillingsvern, redusert beskyttelse mot overtid og generelt svekket lovbasert vern av arbeidstakerne.

Viktig er det her å merke seg at representantskapet gjennom uttalelsen har gitt LOs sekretariat fullmakt til å vurdere om lovforslaget fra arbeidslivslovutvalget aktualiserer særskilte krav ved det kommende tariffoppgjøret.

Hensynet til de ledige og krav til politikken
Ledigheten bekymrer LO, og i sin tale til representantskapet gjorde LO leder Gerd Liv Valla det klart at hun forventet mer fra sentralbanken. Økt satsning på arbeidsmarkedstiltak, mer ressurser til Aetat og tiltak fra regjeringen for å styrke det konkurranseutsatte næringslivet nevnes særskilt i uttalelsen.

• Representantskapet konkluderer etter dette med en forbundsvis oppgjørsform.