Lederoverenskomsten til uravstemning

Mot 3 stemmer ble det i dag onsdag 14. april enighet i forhandlingene om Lederoverenskomsten. En økning av basislønna på kroner 6 500,- og forbedringer i innslagspunktet på resultattillegget er de viktigste punktene som nå går til uravstemning.

14. april 2004

Pensjon
Som i de øvrige oppgjørene er det her gjennomslag om en lovfestet tjenestepensjon. Innen Coop er det en høyere andel enn i privat varehandel som allerede har tjenestepensjon. Men forpliktelsen fra regjeringen betyr nå at alle Coop-ansatte i framtida vil bli omfattet av bedriftsvis tjenestepensjon.

Basislønna
Det blir gitt et generelt tillegg på kroner 162,50 per måned. Basislønna heves med kroner 6.500,- til kroner 278.000. Hevingen av basislønna inkluderer det generelle tillegget.

Grunnlaget for bergening av resultattillegg er salgsenhetens resultat (DB II) siste regnskapsår. Skalaen for beregning av resultattillegget slår fra nå inn allerede når du har 1,9% på DB II mot tidligere 2,5%. Skalaen blir dermed tilføyd følgende:

1,9 1,7%
2,0 2,0%
2,1 2,3%
2,2 2,6%
2,3 2,9%
2,4 3,2%

Forbedringer i bestemmelsene om korte velferdspermisjoner
Disse bestemmelsene utvides nå slik at kvinner som ammer barn på dager med mer enn 7 timer kan kreve arbeidstiden redusert med inntil 1 time per dag i barnets første levår.

Ved planleggingsdager i barnehage, SFO og barneskole til og med det år barnet fyller 12 kan den ansatte nå varsle bedriften med tanke på fri så snart angjeldende dager er kjent.

Ran og vold
Dette har vært et viktig krav for HK etter den siste tids voldshendelser. Partene er på samme måte som innen privat varehandel enige om følgende:

1. For bedrifter som driver virksomhet i bransjer med forhøyet risiko for ran, ransforsøk- og vold, vil arbeidet med rutiner, forebygging og ettervern knyttet til rans- og voldsproblematikk være en naturlig og sentral del av HMS-arbeidet på det enkelte arbeidssted. Arbeidsgiveren skal kunne dokumentere dette i samsvar med de krav som er fastsatt i internkontrollforskriftens § 5.

2. Ved ran, ransforsøk, vold eller overfall skal arbeidsgiver umiddelbart sørge for at den/de utsatte får nødvendig vern og behandling.

Arbeidsgiver kan tegne forsikring som dekker kostnader for nødvendig behandling ved slike fysiske og psykiske skader/belastninger.

Uravstemning
Forhandlingsresultatet går nå ut til uravstemning hvor forhandlingsutvalget mot 3 stemmer anbefaler å stemme ja. Alle endringene i den enkelte avtale med forklaringer vil gå ut sammen med stemmemateriellet. Fristen for innsendelse av stemmeseddel til forbundeets hovedkontor er tirsdag 11. mai klokken 16.00.