Enighet med HSH

Det er oppnådd enighet med HSH i forhandlingene om Landsoverenskomsten og tilhørende bransjeavtaler i dag lørdag 1. april. Forhandlingene kom i mål klokka 16.00. -Ut fra de forutsetninger vi hadde regner jeg dette som et meget bra resultat, sier forbundsleder Sture Arntzen i en kommentar.

01. april 2006

Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene å stemme ja i den kommende uravstemningen. Her får medlemmene også for første gang mulighet til å avgi stemme via internett.

Dette er de viktigste endringene i overenskomsten:

Økonomi
Det gis et generelt tillegg på kroner 1,50 per time til alle. På de laveste satsene, trinn 1 5, gis det ut over dette et tillegg på kroner 2,50 per time. Dette gir samlet kroner 4,- per time på disse satsene.

Ungdomssatsen øker med kroner 4,- per time.

Ordningen med tillegg for ubekvem arbeidstid (UB) videreføres uendret. I tillegg øker matpengesatsen til kroner 79,-

Forbedret lønnsgarantiordning
Lønnsgarantiordningen videreføres og er forbedret. Partene er som før enige om at den høyeste minstelønnssatsen (trinn 6) per 1. februar skal utgjøre 93 % av Statistisk Sentralbyrås beregning per 1. september det foregående år. Mens dette før bare ga lønnstillegg på trinn 6, åpnes det nå for at man ved enighet kan omfordele lønnstillegget også til trinn 1 - 5.

Avtalefestet pensjon (AFP)
Når det gjelder AFP viser partene til brevet fra statsministeren til Fellesforbundet og Norsk Industri. Her heter det at regjeringen vil fortsette å gi sitt økonomiske bidrag til 62- og 63-åringer frem til 2010. Dette betyr at ordningen videreføres uendret de neste fire årene.

Offentlig tjenestepensjon (OTP)
Når det gjelder OTP konstaterer HK/HSH i likhet med partene i frontfagene at innføringen av obligatorisk tjenestepensjon (OTP) medfører økte kostnader for bedriftene. Disse kostnadene kan variere betydelig både mellom bedrifter og bransjer. Det legges til grunn at kostnadene tas hensyn til, av de aktuelle bedrifter på samme måte som andre kostnader.

Innleie/bortsetting
Når det gjelder innleie av arbeidskraft viser partene til at det er avtalt bestemmelser i industrien som skal sikre ordnede lønns- og arbeidsforhold. Man er enige om at man skal følge utviklingen innenfor HKs område i fall det oppstår en sammenlignbar situasjon.

Ammefri
En ny bestemmelse slår fast at kvinner som ammer barn har rett til fri den tid hun trenger og minst en halv time to ganger daglig. Alternativt kan hun kreve arbeidstiden redusert med inntil en time per dag. Ordningen opphører når barnet fyller 1 år. Betaling for ordningen er begrenset til maksimalt én time per dag.

Lesedag
Partene er enige om at det gis én lesedag uten lønn i forbindelse med - og i tilknytning til - eksamen.

Etterlønn ved dødsfall
Bestemmelsen er endret og styrket ved at den etterlatte som arbeidstaker forsørget eller hadde plikt til å forsørge, skal utbetales 2 måneders lønn regnet fra dødsfallet uten opphold.

Ran, ransforsøk og vold.
Den gjeldende bestemmelsen som fastslår at bedrifter som driver virksomhet i ransutsatte bransjer har et spesielt ansvar for HMS og sikkerhetsarbeid er styrket. En ny bestemmelse sier nå at arbeidsgiver rutinemessig sammen med den tillitsvalgte skal evaluere behovet for forebyggende kontrolltiltak.

Kurs og konferanser
Dersom arbeidsgiver pålegger eller ber om at den ansatte deltar på kurs eller konferanser utenom ordinær arbeidstid, godtgjøres denne tiden med ordinær timelønn. Andre ordninger (for eksempel avspasering) kan avtales.

Lovhensvisninger i overenskomsten
Alle lovhenvisninger i overenskomsten er ajourført med tanke på den nye arbeidsmiljøloven.

Bingoavtalen / Avtalen for fotolaboratorier / Kioskavtalen
Disse avtalene inntas som egne tillegg i Landsoverenskomsten egne bestemmelser ivaretas i et eget tillegg.

Utvalg for lønndannelse
Partene er enige om å nedsette et utvalg med 3 representanter for HK og 3 representanter fra HSH. Utvalget skal blant annet se på bestemmelsene om lønnsgarantiordningen, minstelønnssystemet, lønnsfastsettelse og UB-ordningen.

Annet
Forhandlingsutvalget er svært fornøyd med dette resultatet. -Vi konstaterer at vi går ut av oppgjøret med en forbedret garantiordning, uendret UB-ordning, kjøpekraftforbedring, tilfredsstillende lavlønnstillegg og videreføring av AFP fram til 2010, sier forbundsleder Sture Arntzen.

-Ikke minst er betalt ammepause en viktig sosial ordning som er kommet på plass.

Uravstemning
Forslaget går nå ut til uravstemning blant medlemmene. Forhandlingsutvalget anbefaler enstemmig medlemmene å stemme ja til forhandlingsresultatet.

Svarfristen til HSH er 21. april.