Enighet med SAMFO

Det er enighet i forhandlingene med SAMFO om Landsoverenskomsten. Enigheten kom ved midnatt natt til fredag. Vi er svært tilfreds med at vi har kommet fram til enighet gjennom forhandlinger, sier forbundsleder Sture Arntzen.

07. april 2006

-Vi har fått et tilfredsstillende økonomisk resultat i tråd med HSH-oppgjøret og vi er sikret en videreføring av AFP fram til 2010 også her i likhet med de andre områdene som er ferdig forhandlet, sier Arntzen.

Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene å stemme ja til resultatet. Medlemmene vil i dette oppgjøret også for første gang gis anledning til å stemme på HKs nettsider.

Dette er de viktigste resultatene:

Økonomi
Det gis et generelt tillegg på kroner 1,50 per time til alle. På de laveste satsene, trinn 1 5, gis det ut over dette et tillegg på kroner 2,50 per time. Dette gir samlet kroner 4,- per time på disse satsene.

Ungdomssatsen øker med kroner 4,- per time.

Ordningen med tillegg for ubekvem arbeidstid (UB) videreføres uendret. I tillegg øker matpengesatsen til kroner 79,-

Lønnsgarantiordningen
Lønnsgarantiordningen videreføres og er forbedret. Partene er enige om frem til 2008 å praktisere den slik at ansatte omfattet av Landsoverenskomsten innen Coop får samme uttelling på garantiordningen som de ansatte innen HSH får.

Dette betyr at den tidligere ordningen som kun ga lønnstillegg på trinn 6 endres slik at man ved enighet omfordeler lønnstillegget også til trinn 1 - 5.

Ammefri
Den tidligere bestemmelsen er forbedret i tråd med HSH-oppgjøret. Bestemmelsen slår fast at kvinner som ammer barn har rett til fri den tid hun trenger og minst en halv time to ganger daglig. Alternativt kan hun kreve arbeidstiden redusert med inntil en time per dag. Ordningen opphører når barnet fyller 1 år. Betaling for ordningen er begrenset til maksimalt én time per dag.

Avtalefestet pensjon
Vedrørende AFP viser partene til brevet fra statsministeren til Fellesforbundet og Norsk Industri. Her heter det at regjeringen vil fortsette å gi sitt økonomiske bidrag til 62- og 63-åringer frem til 2010. Dette betyr at ordningen videreføres uendret de neste fire årene.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
Når det gjelder OTP er SAMFO/HK enige om at dette medfører økte kostnader. Det legges til grunn at kostnadene tas hensyn til, av de aktuelle bedrifter på samme måte som andre kostnader.

Lesedag
Partene er enige om at det gis én lesedag uten lønn i forbindelse med - og i tilknytning til - eksamen.

Ran, ransforsøk og vold.
Den gjeldende bestemmelsen som fastslår at bedrifter som driver virksomhet i ransutsatte bransjer har et spesielt ansvar for HMS og sikkerhetsarbeid er styrket. En ny bestemmelse sier nå at arbeidsgiver rutinemessig sammen med den tillitsvalgte skal evaluere behovet for forebyggende kontrolltiltak.

Innleie/bortsetting
Når det gjelder innleie av arbeidskraft viser partene til at det er avtalt bestemmelser i industrien som skal sikre ordnede lønns- og arbeidsforhold. Man er enige om at man skal følge utviklingen innenfor HKs område i fall det oppstår en sammenlignbar situasjon.

Annet
• Reglene om avlønning for overtidsarbeid de siste 14 dagene før jul er presisert.
• Reglene om fortrinnsrett til ledige stillinger er styrket for deltidsansatte.
• Drøftingsplikten om bemanningssituasjonen i bedriften er styrket.

Lovhensvisninger i overenskomsten
Alle lovhenvisninger i overenskomsten er ajourført med tanke på den nye arbeidsmiljøloven.

Utvalg for forenkling og modernisering
Partene er enige om å nedsette et utvalg med 3 representanter for HK og 3 representanter fra SAMFO. Målet er å gå gjennom teksten i avtalen og gjøre den enklere å forstå.

Uravstemning
Forslaget går nå ut til uravstemning blant medlemmene. Forhandlingsutvalget anbefaler enstemmig medlemmene å stemme ja til forhandlingsresultatet. Svarfristen til SAMFO er 4. mai.