Enighet om Meierioverenskomsten

Det ble i natt enighet i med Landbrukets Arbeidsgiverforening i forhandlingene om Meierioverenskomsten. Kroner 4,50 i generelt tillegg og nye bestemmelser om lokale forhandlinger er det viktigste man er enige om.

13. juni 2006

-Dette var så langt vi greide å komme uten mekling, sier forhandlingsleder Karin Solum i en kommentar. Forhandlingsutvalget var ikke tilfreds med innretningen men vurderte det slik at man ville få mindre gjennomslag i en meklingssituasjon.

Forslaget går ut til uravstemning med enstemmig anbefaling om å stemme ja.

Her er de viktigste endringene:

Økonomi
Det er enighet om et generelt tillegg på kroner 4,50 per time fra 1. juni 2006. I tillegg settes det av en lokal pott på kroner 2,- per time per 1. juni 2006. Partene har lokalt forhandlingsrett på innretningen av den lokale potten.

Når det gjelder minstelønnssatsene i lønnssystemets fire hovedgrupper er man enige om å foreta justeringer på følgende måte:

Gruppe 1: +6,0%, Gruppe 2: +5,5%, Gruppe 3: +4,5%, Gruppe 4: +4,0%

Fagbrevtillegget øker med kroner 1,- til kroner 7,- per time

Kompetanseutviklingstiltak
Til finansiering av kompetansetiltak skal det øremerkes et beløp på tilsvarende kroner 1000,- per år per ansatt medlem. Dette er en videreføring av hva man ble enige om for to år siden. Midlene her tildeles med bakgrunn i søknad og bevilges av personalsjef og hovedtillitsvalgt i samarbeid. I praksis gjelder ordningen kun HK-medlemmer.

Lokale forhandlinger
Når det gjelder bestemmelsene om lokale forhandlinger, er det foretatt omfattende endringer her i tråd med hva som tidligere er gjort i Standardoverenskomsten med NHO. Blant annet er det kommet nødvendige avklaringer i forhold til hva som skal tas opp før og under forhandlingene. Det er også kommet inn en mye klarerere prosessbeskrivelse for lokale lønnsforhandlinger. Målet er at denne bestemmelsen skal være et bedre hjelpemiddel for partene i forhandlingene.

Grunnlaget for individuell lønnsvurdering er klargjort bedre enn tidligere.

Pensjon
Partene er enige om at det ikke skal skje endringer i nåværende pensjonsordning og pensjonsplaner i løpet av avtaleperioden fram til 2008.