Gerd-Liv Valla i sitt brev til Statsminister Jens Stoltenberg 20. mars

For Landsorganisasjonen i Norge er det et hovedkrav ved årets tariffrevisjon at AFP-ordningen videreføres i sin nåværende form.

28. mars 2006

TARIFFREVISJONEN 2006 - AFP-ORDNINGEN

For Landsorganisasjonen i Norge er det et hovedkrav ved årets tariffrevisjon at AFP-ordningen videreføres i sin nåværende form. Representantskapets enstemmige uttalelse om AFP har følgende ordlyd:

"LO kongressens absolutte forutsetning for en pensjonsreform var at AFP opprettholdes. Uten denne muligheten, vil pensjonsreformen være et usosialt prosjekt som rammer de med belastende jobber og relativt lav lønn.

LO deler myndighetenes ønske om å fremme lenger yrkesdeltakelse særlig i en tid der arbeidsstyrken vokser lite og antallet pensjonister vokser sterkt. Dette må imidlertid skje ved et arbeidsliv som gir bedre muligheter for seniorene og ikke gjennom kutt i AFP-ordningen. Derfor er det et hovedkrav at AFP-ordningen videreføres i sin nåværende form."

Bakgrunnen for dette er LO-kongressens vedtak om det fremtidige pensjonssystem og forliket om pensjonsreformen i Stortinget. I  Finanskomiteenss flertallsinnstilling til St.melding nr. 12 heter det bl.a.:

"Det må være en tidligpensjonsordning for alle arbeidstakere fra 62 år, også for de som har hatt lave inntekter. En slik ordning må bygge videre på AFP-ordningen. Aldersgrensen i AFP ligger fast. Statens samlede økonomiske bidrag i AFP-ordningen videreføres. Eventuelle endringer i AFP-ordningen kan først skje etter forhandlinger med partene ved hovedtariffoppgjøret i 2006. Dette vil være en oppfølging av regjeringens brev til partene i tariffoppgjøret i 1997, hvor enkelte elementer i AFP-ordningen ble varslet revurdert i 2007.

Behandlingen av pensjonsreformen har således endret forutsetningene for statsminister Thorbjørn Jaglands brev til partene i mellomoppgjøret 1997. Dette brev innebar at skattereglene for årgangene 62 og 63 er utformet slik at skatteytere som fyller 62 år i 2007 eller senere ikke omfattes. Det ble også vist til at opptjeningsreglene skulle vurderes.

Jeg ber på dette grunnlag Regjeringen medvirke til at dagens AFP-ordning videreføres. LO er på det rene med at det skal utredes en tidligpensjonsordning. LO forutsetter at en slik ordning tidligst vil kunne virke fra 2010 (sammen med den øvrige pensjonsreform). Dagens AFP-ordning må derfor som et minimum gjøres gjeldende til 2010.

Kravet om å videreføre AFP i sin nåværende form står så sterkt blant LOs medlemmer at vi ikke ser det mulig å komme til enighet ved årets tariffrevisjon dersom vilkårene endres fra 2007.

Representantskapet besluttet at tariffrevisjonen skal gjennomføres som et forbundsvist oppgjør. En avklaring av AFP-spørsmålet bør derfor skje i forhold til ny tariffavtale for frontfagene.

LO ber på dette grunnlag Regjeringen medvirke til en løsning på AFP-spørsmålet i forbindelse med årets tariffrevisjon.

                                     

Med hilsen

LANDSORGANISASJONEN I NORGE

Gerd-Liv Valla