Lederoverenskomsten til uravstemning

Natt til fredag 8. april ble det enighet i forhandlingene om Lederoverenskomsten med SAMFO. En økning av basislønna til kroner 296.400,- og innføring av en garantiordning er de viktigste punktene som nå går til uravstemning.

07. april 2006

Heving av basislønna fra kr. 287.500,- til kr. 296.400,- tilsvarer en økning på kr. 8.900,- tilsvarende kr. 4.56 per time inkludert det generelle tillegget på kr. 1.50.

Forslaget går ut til uravstemning uten anbefaling fra forhandlingsutvalget.

Forhandlingsutvalget kom i denne runden ikke i mål med kravet om forbedringer i lønnsystemet. HK ønsket forbedringer både på basislønn, omsetningstillegg og resultattillegg, men dette ble avvist av SAMFO og møtt med motkrav om lokale tilpasninger i stedet.

HK var villige til å imøtekomme SAMFOs ønske om å erstatte dagens lønnsbestemmelser med et regelverk som i sterkere grad enn i dag ville pålegge de lokale parter å vurdere lokale lønnsystem. En vesentlig forutsetning for en slik løsning var at dersom partene ikke oppnådde lokal enighet om et nytt system, skulle det være det gamle systemet som gjaldt.

I tillegg stilte HK visse andre forutsetninger, blant annet omfattet dette
• Vilkår knyttet til den lokale prosessen
• Behandling av tvister knyttet til systemet
• Enkelte forbedringer i det eksisterende system

Til tross for at HKs forhandlingsutvalg strakk seg langt for å komme motparten i møte på flere viktige punkter, var dette ikke tilfredsstillende nok for SAMFO. Partene kom dermed ikke i mål med dette.

Konsekvensen ble dermed at det opprinnelige lønnssystemet opprettholdes.

Vi vil komme nærmere tilbake med detaljert informasjon i uravstemningsmateriellet som går ut like over påsken.

Her er de viktigste endringene etter forhandlingene:

Basislønna
Det blir gitt et generelt tillegg på kroner 1,50 per time. Basislønna heves til kroner 296.400. Hevingen av basislønna inkluderer det generelle tillegget.

Det er tatt inn en bestemmelse som sier at forholdet mellom Trinn 6 i Landsoverenskomsten og basislønnen i Lederoverenskomsten etter regulering per 1. april i år er i et leie som avstemmes ved mellomoppgjøret per 1. april 2007.

Avtalefestet pensjon
Når det gjelder AFP viser partene til brevet fra statsministeren til Fellesforbundet og Norsk Industri. Her heter det at regjeringen vil fortsette å gi sitt økonomiske bidrag til 62- og 63-åringer frem til 2010. Dette betyr at ordningen videreføres uendret de neste fire årene.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
Når det gjelder OTP er SAMFO/HK enige om at dette medfører økte kostnader. Det legges til grunn at kostnadene tas hensyn til, av de aktuelle bedrifter på samme måte som andre kostnader.

Ran, ransforsøk og vold.
Den gjeldende bestemmelsen som fastslår at bedrifter som driver virksomhet i ransutsatte bransjer har et spesielt ansvar for HMS og sikkerhetsarbeid er styrket. En ny bestemmelse sier nå at arbeidsgiver rutinemessig sammen med den tillitsvalgte skal evaluere behovet for forebyggende kontrolltiltak.

Uravstemning
Forslaget går nå ut til uravstemning blant medlemmene uten anbefaling. Det er dermed opptil det enkelte medlem å stemme for eller mot forslaget til den nye avtalen.

Svarfristen til SAMFO er 4. mai.