Åpningstider jule- og nyttårshelgen 2007

 
 

Lillejulaften er i år på en søndag. Mange butikkeiere/-ledere vil trolig holde åpent denne dagen.  Dette vil  særlig gjelde dagligvareforretninger, noe forbundet allerede har mottatt meldinger om. Åpningstider på lørdager er noe forskjellige, men dagligvareforretninger og kjøpesentre har vanligvis åpningstid fram til kl. 20.00 på lørdager.

21. november 2007
 

Kjøpesentre og dagligvareforretninger har vanligvis de øvrige ukedager normalt åpent fram til kl. 21.00 eller 22.00. I desember vil sannsynligvis mange utsalgssteder i tillegg benytte seg av muligheten til å holde åpent en eller flere søndager.

I henhold til helligdagsfredsloven § 5 skal faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere holde stengt på disse "røde dagene", bortsett fra de utsalgssteder som er nevnt i unntakene. Helligdagsfredsloven setter ingen lovmessige begrensninger på utsalgssteders åpningstid på lørdager (dag før helligdag, bortsett fra påske-, pinse- og julaften da de skal stenge kl. 16.00). Faste utsalgssteder kan således på vanlige lørdager holde åpent for salg til forbruker helt fram til kl. 24.00. I henhold til helligdagsfredloven kan faste utsalgssteder holde åpent de tre siste søndagene før julaften mellom kl. 14 og kl. 20. I år vil det si søndag 9., søndag 16. og søndag 23. desember.

Arbeidsmiljølovens definisjoner og bestemmelser med hensyn til søndagsarbeid og nattarbeid kommer ikke til anvendelse i forhold til faste utsalgssteders åpningstider og butikkansattes arbeidstid i den sammenheng. Når det gjelder arbeid påfølgende søndager så gjelder det spesielle regler rundt dette. Vi viser her til Arbeidsmiljølovens § 10-8.

Ved utsalgssteder/butikker som er bundet av tariffavtale er HK-medlemmene omfattet av reglene og bestemmelsene i en overenskomst, hovedsakelig Landsoverenskomstene med HSH og SAMFO, i noen tilfeller Butikkoverenskomsten med NHO, med tilhørende Hovedavtale.

Arbeidstidsrammen og den daglige arbeidstid med faste spisepauser skal være fastsatt i avtale mellom den enkelte bedrift og tillitsvalgte. Endringer i avtalt arbeidstidsordning kan bare skje etter forhandlinger, og etter at bestående arbeidstidsordning er sagt opp skriftlig med fire ukers varsel. Ny arbeidstidsordning skal fremlegges senest tre uker før varslingsfristens utløp.
Ved midlertidig endring av åpnings-/stengetiden for en periode på inntil 2 dager, skal det gis minst 1 ukes varsel. Ved midlertidig endring av åpnings-/stengetiden for en periode på inntil 4 dager, skal det gis minst 14 dagers varsel. For øvrig heter det at bestemmelsene om midleritidig endring ikke kan anvendes for julaften, nyttårsaften og pinseaften. Ved midlertidig endring av arbeidstiden skal arbeidstakere med helsemessige, sosiale eller andre velferdsgrunner kunne fritas dersom dette kan skje uten særlig ulempe for virksomheten.

Landsoverenskomstene har også en bestemmelse om forskjøvet arbeidstid før jul, hvor det heter at den ordinære arbeidstid de siste 14 arbeidsdagene før julaften kan begynne og slutte to timer senere. Dette må være meddelt med 14 dagers varsel.
I en merknad oppfordrer tariffpartene til at arbeidstid i anledning julehandelen planlegges i god tid, og viser i den sammenheng til bestemmelsen om gjennomsnittsberegning.

Deltidsansatte omfattes av særskilte bestemmelser hvor det heter at den avtalte faste arbeidstid bare kan endres etter forutgående avtale med vedkommende deltidsansatte og etter en varselsfrist/oppsigelsesfrist på fire uker.

Butikkoverenskomsten med NHO har til dels noe færre tarifferte bestemmelser angående arbeidstid.

I Landsoverenskomstene heter det dessuten at dersom en bedrift har planer om forandring av drift/arbeidstiden og disse vil få innvirkning på arbeidstidsordningen, skal tillitsvalgte skal gis mulighet for å fremme sine synspunkter før beslutninger treffes.