LOs representantskap om tjenestedirektivet

LOs representantskap behandlet i dag tjenestedirektivet. Mens HK i sitt høringssvar krevde veto mot tjenestedirektivet, ber LO regjeringen foreta en konsekvensanalyse.

27. februar 2007

LO-representantskapets vedtak var enstemmig og også HKs representanter stemte for vedtaket.

• LO krever at Regjeringen foretar en grundig konsekvensanalyse av hvilke virkninger tjenestedirektivet vil få i Norge med henblikk på arbeidsrettslige spørsmål og aktuelle tiltak mot sosial dumping samt mulighetene for å løse samfunnsmessige oppgaver gjennom offentlig sektor.

• LO forutsetter at Tjenestedirektivet sendes ut til ny og endelig høring etter at konsekvensanalysen er offentliggjort og før Regjeringen tar standpunkt til direktivet. LO krever en forsterket innsats mot sosial dumping ut over de tiltak som er foreslått i Soria Moria-erklæringen og i Revidert nasjonalbudsjett 2006.