Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) - søk om midler

Virksomheter kan få tilskudd til å gi de ansatte opplæring i grunnleggende ferdigheter gjennom Program for basiskompetanse i arbeidslivet. Tillitsvalgte kan også sende inn søknad om tilskudd til opplæring.

05. januar 2011

Vox lyste ut 81 millioner kroner til opplæring i grunnleggende lesing, skriving, regning og data. BKA-programmet forvaltes av Vox.
Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. De skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Vox er en etat under Kunnskapsdepartementet.

Som tillitsvalgt kan du være en pådriver for opplæring i virksomheten din, både for å rekruttere kursdeltakere, motivere ledelsen og for å følge opp kurset i arbeidshverdagen.

Det er tilrettelagt en egen nettside for tillitsvalgte med informasjon om hvordan søke programmet. Les også mer på www.vox.no.

Fristen for å søke midler er 21. januar 2011.