Enighet i finanssektoren

LO, Handel og Kontor, og Postkom kom fredag 27. april kl. 06.00 fram til en enighet med Finansnæringens Arbeidsgiverforening om ny tariffavtale.

27. april 2012

Økonomi 
Det gis et generelt tillegg på lønnsregulativets satser på 1,85 %, minimum kr. 6500,- per år med virkning fra 1. mai 2012.

Trinnene 1 til 5 i lønnsregulativet fjernes. Det legges til 2 nye trinn på toppen av lønnsregulativet. Differansen mellom trinnene skal tilsvare kroneavstanden mellom trinn 75 og trinn 76. Innplassering av ansatte på de nye trinnene skjer ved den første ordinære lokale lønnsgjennomgangen i den enkelte bedrift. Det samme gjelder opprykk til trinn 6 for de som tidligere var lønnet på trinnene 1 til 5.

Andre saker
Det er Innført bestemmelser om bruk av vikarer hvor likebehandlingsprinsippet innføres.

Hovedavtale 
Partene har også kommet til enighet om ny hovedavtale.

Øvrige endringer vil det bli sendt ut ytterligere informasjon om i forbindelse med uravstemning. Stemmefrist vil her være fredag 18. mai.

LO beklager at det ikke var mulig å komme fram til  en profil på oppgjøret som ivaretar likelønnsperspektivet i tråd med LOs representantskapets vedtak, en bedre kompensasjon for ubekvem arbeidstid, og  at vi ikke fikk gjennomslag for at det kan føres reelle lokale lønnforhandlinger.

Forhandlingsutvalget anbefaler forslaget vedtatt. Dette sendes nå ut på uravstemning blant medlemmene med frist for å avgi stemme 18. mai kl. 14.